ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Права из социјалног осигурања Права из осигурања за случај незапослености
A A A    Штампај


ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Незапослена лица, остварују одређена права у вези са запошљавањем која су усмерена и која имају за крајњи циљ запошљавање таквог лица, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Поред осталих, остварују и право на слободан избор занимања и запослења, да се обавештавају код Националне службе и агенције о могућностима и условима за запошљавање и да бесплатно користе услуге Националне службе и агенције. Ова права се остварују код Националне службе за запошљавање (НСЗ) која је носилац осигурања по том основу у Републици Србији, и у агенцијама за запошљавање.

Поред напред наведених права, лице може обавезним осигурањем за случај незапослености, обезбедити следећа права:

 1. новчана накнада;
 2. здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање и
 3. друга права у складу са законом.

Средства за остваривање ових права обезбеђују се из доприноса за обавезно осигурање за случај незапослености и из других средстава.

Запошљавање у иностранству

Запошљавање у иностранству врши се на основу пријаве потребе за запошљавањем у иностранству коју прима Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, НСЗ или агенција.

Ради омогућавања запошљавања у иностранству Министарство може да закључи уговор о запошљавању са надлежним органом, организацијом или послодавцем из иностранства.

НСЗ и агенција посредују за запошљавање у иностранству и дужне су да обезбеде заштиту лица у поступку запошљавања у иностранству, која подразумева најмање једнак третман по основу рада са држављанима државе запослења за време рада и боравка у иностранству, као и обезбеђивање: - дозвола за рад и боравак у иностранству; - накнада трошкова општих, санитарних и специјалистичких здравствених прегледа; - издавања уверења о здравственој способности; - трошкова превоза; - информисање о условима живота и рада у иностранству; - као и информисање о правима и обавезама по основу рада; - закључивање уговора о раду пре одласка у иностранство и - друга уговорена права.

Поступак за остваривање права

О правима незапосленог одлучује се у поступку прописаном законом којим се уређује општи управни поступак.

У првом степену одлучује надлежни орган НСЗ, одређен статутом, док у другом степену решава директор НСЗ. Против коначног решења може се тужбом покренути управни спор пред надлежним судом.

Евиденције

У области запошљавања појединачне евиденције воде НСЗ и агенције за запошљавање, а централну води НСЗ.

Незапослени се брише са евиденције ако, без оправданог разлога, не извршава своје обавезе, односно ако:

 1. се не јави НСЗ у прописаним роковима;
 2. на захтев НСЗ не достави доказ о активном тражењу запослења;
 3. одбије понуђено посредовање за одговарајуће запослење;
 4. се не јави послодавцу коме га упути НСЗ;
 5. одбије да утврди индивидуални план запошљавања, или се не придржава његових одредаба;
 6. одбије или својом кривицом напусти учешће у мери активне политике запошљавања;
 7. се не одазове на позив НСЗ и
 8. обавља рад без закљученог уговора о раду или уговора по основу којег остварује право на рад ван радног односа.

Ако постоји оправдани разлог за нејављање, незапослени је дужан да се лично јави и обавести НСЗ одмах по престанку тог разлога.

Евиденција о незапосленом престаје да се води ако:

 1. се одјави са евиденције;
 2. заснује радни однос, или започне осигурање по другом основу;
 3. постане редован ученик, односно студент ако је млађи од 26 година живота;
 4. испуни услове за остваривање права на старосну пензију или оствари право на породичну или инвалидску пензију;
 5. наврши 65 година живота;
 6. постане потпуно неспособан за рад;
 7. ступи на издржавање казне затвора, изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у трајању дужем од шест месеци и
 8. странцу престане одобрење за стални или привремени боравак.

Евиденција о послодавцу садржи податке о називу, матичном броју јединственог регистра, пореском идентификационом броју, броју запослених и друге податке потребне за вођење евиденције и води се према седишту послодавца.

Надзор над носиоцима послова запошљавања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања врши надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих за његово извршавање, као и над радом НСЗ и агенција.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ