ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  О нама
A A A     Штампај


О НАМА

Завод за социјално осигурање образован је Законом о министарствима као посебна организација са задатком да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите, израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању, учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите и друге послове одређене законом.

У периоду од закључивања првог међународног уговора о социјалном осигурању (са Републиком Француском 1950. године) до краја 2002. године, послове државне управе у вези са применом међународних уговора о социјалном осигурању обављао је, у функцији органа за везу, Савезни завод за социјално осигурање. У том периоду ова институција је функционисала под тим називом, као и називом Савез заједница пензијског и инвалидског осигурања Југославије и Савез заједница здравственог осигурања и здравства Југославије, а од 1992. године поново под називом Савезни завод за социјално осигурање. Формирањем државне заједнице Србија и Црна Гора и ступањем на снагу Закона за спровођење Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора престао је да постоји Савезни завод за социјално осигурање.

Од 2003. године до 15. маја 2007. године, када је Законом о министарствима образован Завод за социјално осигурање, на нивоу Републике Србије није постојао посебно одређен државни орган, односно орган за везу надлежан за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању, већ су у споразумима који су у том периоду закључени, као органи за везу Републике Србије, наведене организације социјалног осигурања надлежне за област пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.

У том периоду послове органа за везу, у државној заједници Србија и Црна Гора, обављало је, у одређеном делу, и Министарство спољних послова.

По престанку постојања државне заједнице, у Републици Србији, послови органа за везу нису обављани, ако се изузму спорадични састанци између појединих носилаца осигурања Републике Србије и носилаца осигурања неких од држава формираних на подручју република СФР Југославије.

Формирањем Завода за социјално осигурање у Републици Србији поново постоји орган за везу који се, у својству државног органа, а у оквиру прописане надлежности, бави свим аспектима и питањима од значаја за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању, као што су административни споразуми и други спроводбени акти, двојезични обрасци у области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености, а све у циљу ефикаснијег спровођења, брзог и једноставног повезивања носилаца социјалног осигурања у Републици Србији са носиоцима социјалног осигурања држава са којима наша земља има закључене уговоре о социјалном осигурању.

У међународним уговорима, односно споразумима о социјалном осигурању или административним споразумима за њихово спровођење, одређују се посебни органи - органи за везу - који се старају о спровођењу одредаба споразума и административних споразума и омогућавају једноставно и брзо повезивање носилаца осигурања обе државе уговорнице.

Органи за везу се, у споразумима о социјалном осигурању, различито одређују, али увек као посебан орган, без обзира на то да ли је тај орган, на основу националног законодавства, формиран као асоцијација носилаца социјалног осигурања, или као посебан државни орган (тако је нпр. Административним споразумом за примену Опште конвенције о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Француске, као орган за везу одређен Савез заједница здравственог осигурања и здравства Југославије и Савез заједница пензијског и инвалидског осигурања Југославије, док је Споразумом између СФР Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном осигурању, одређен Савезни завод за социјално осигурање, као и Споразумом о спровођењу Споразума између СР Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању).

У примени међународних уговора, односно споразума о социјалном осигурању који су на снази Завод сарађује са органима за везу и носиоцима осигурања других држава уговорница. Поред тога, Завод активно сарађује и са међународним организацијама и удружењима која имају за циљ унапређење и развој система социјалне сигурности (Међународна организација рада, Међународна организација за миграције, Међународно удружење социјалне сигурности и др).

У вези са применом међународних споразума о социјалном осигурању, Завод непосредно сарађује и са организацијама обавезног социјалног осигурања у Републици Србији: Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Републичким фондом за здравствено осигурање, Фондом за социјално осигурање војних осигураника, Националном службом за запошљавање, као и са надлежним министарствима и другим органима, организацијама и институцијама.

У протеклом периоду од формирања Завода, 2007. године, закључно са 2021. годином Завод је одржао више од 180 састанака и разговора са органима за везу других држава уговорница, учествовао на преко 60 преговора надлежних органа у поступцима закључивања нових и измена постојећих споразума о социјалном осигурању и узео учешће преко 20 међународних скупова на тему социјалне сигурности (конференције, симпозијуми, колоквијуми).

Активна улога Завода огледа се и у процесу приступања Републике Србије Европској унији, кроз учешће у раду на поглављима 2. Слобода кретања радника и 19. Социјална политика и запошљавање.

Завод је придружени члан Међународног удружења социјалне сигурности – International Social Security Asociation (ISSA).

Више података о Међународном удружењу социјалне сигурности можете пронаћи на њиховој веб презентацији: https://ww1.issa.int/

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ