ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из пензијског и инвалидског осигурања  Породична пензија
A A A     Штампај


ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Услови за стицање права

Право на породичну пензију могу остварити чланови породице:

1)умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за старосну, превремену старосну пензију или инвалидску пензију, или
2) умрлог корисника старосне, превремене старосне пензије  или инвалидске пензије.

Уколико је узрок смрти повреда на раду или професионална болест, чланови породице стичу право на пензију без обзира на дужину стажа осигурања умрлог.

Члановима породице умрлог осигураника, односно корисника права сматрају се: супружник и ванбрачни партнер, деца и родитељи.

Удова стиче право на породичну пензију, ако је:

− до смрти супружника, односно ванбрачног партнера, навршила 53 година живота или
− до смрти супружника, односно ванбрачног партнера, или у року од једне године од дана смрти супружника, односно ванбрачног партнера, постала потпуно неспособна за рад или
−после смрти супружника, односно ванбрачног партнера, остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију по том супружнику, односно ванбрачном партнеру, а удова обавља родитељску дужност према тој деци. Удова која у току трајања права према том основу постане потпуно неспособна за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Удова која, до смрти супружника, односно ванбрачног партнера није навршила 53 године живота, али је навршила 45 година живота, стиче право на породичну пензију кад наврши 53 године живота.

Удова која у току трајања права на породичну пензију наврши 53 године живота, трајно задржава то право, а удова којој право на породичну пензију престане пре навршених 53 године живота, али после навршених 45 година живота може поново остварити право кад наврши 53 године живота.

Удовац стиче право на породичну пензију ако је:

− до смрти супружника, односно ванбрачног партнера навршио 58 година живота или
− до смрти супружника, односно ванбрачног партнера, или у року од једне године од дана смрти супружника, односно ванбрачног партнера, постао потпуно неспособан за рад или
− после смрти супружника, односно ванбрачног партнера остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију по том супружнику, односно ванбрачном партнеру, а удовац обавља родитељску дужност према тој деци. Удовац који у току трајања права по том основу постане потпуно неспособан за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Удовац који у току трајања права на породичну пензију наврши 58 године живота, трајно задржава то право.

Право на породичну пензију може остварити супружник и ванбрачни партнер уколико су брак, односно ванбрачна заједница живота трајали најмање три године, или ако са умрлим осигураником, односно корисником права, има заједничко дете.

Право на породичну пензију, под истим условима, може остварити и супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање.

Супружник, односно ванбрачни партнер професионалног војног лица према прописима о Војсци Србије које је погинуло за време војних дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на прописане године живота, под условом да није поново склопио брак.

Дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота.

После навршених 15 година живота, дете стиче право на породичну пензију и она му припада до
завршетка школовања, али најдоцније до навршених:


− 20 година живота, ако похађа средњу школу
− 26 година живота, ако похађа високошколску установу.

Дете неспособно за самосталан живот и рад стиче право на породичну пензију и она му припада док траје та неспособност, ако је настала до узраста до кога се деци обезбеђује право на породичну пензију.

Дете неспособно за самосталан живот и рад стиче право на породичну пензију и она му припада док траје та неспособност, ако је настала после узраста до кога се обезбеђује право на породичну пензију, а пре смрти осигураника, односно корисника права, под условом да га је осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти.

Детету коме је школовање прекинуто због болести, право на породичну пензију припада за време болести до прописаних година живота, као и изнад тих година, али највише за онолико времена колико је због болести изгубило од школовања.

Детету коме је школовање прекинуто због служења војног рока припада право на породичну пензију и за време служења војног рока, али најдуже до навршене 27 године живота.

Инвалидно дете, у складу са прописима о разврставању деце ометене у развоју и дете неспособно за самосталан живот и рад, ако је та неспособност настала после узраста до кога се обезбеђује право на породичну пензију, а пре смрти осигураника, односно корисника права, под условом да га је осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти, стиче право на породичну пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности.

Деци без оба родитеља припада, поред породичне пензије по једном родитељу, и породична пензија по другом родитељу, као једна пензија чији износ не може прећи највиши износ пензије одређен законом.

Родитељ осигураника, односно корисника права (отац и мајка, очух и маћеха и усвојилац), кога је он издржавао до своје смрти, стиче право на породичну пензију, ако је до његове смрти:


− навршио 65 година живота (мушкарац), односно 60 година живота (жена) или
− постао потпуно неспособан за рад.

Потпуне одредбе које регулишу право на породичну пензију можете погледати у Закону о пензијском и инвалидском осигурању, на следећем линку: www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_penzijskom_i_invalidskom_osiguranju.html

Породична пензија одређује се од старосне, превремене старосне пензије или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти, односно од пензије која је кориснику припадала у часу смрти, у проценту који се утврђује према броју чланова породице - за једног члана 70%; за два члана 80%; за три члана 90%; за четири члана или више чланова 100%. www.pio.rs/sr/porodichna-penzija

ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Захтеве, односно обрасце у вези са остваривањем права на породичну пензију, као и информације о документацији коју је потребно приложити уз захтев, можете пронаћи на линку Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, код кога се остварује то право: www.pio.rs/sr/node/2572

ИСПЛАТА

Породична пензија се исплаћује од дана испуњења услова ако је захтев поднет у року од шест месеци од првог наредног дана од дана смрти осигураника, односно од дана смрти корисника, а ако је захтев поднет по истеку тог рока, исплата се врши од дана подношења захтева и за шест месеци уназад, под условом да подносилац захтева у том периоду није био у осигурању.

Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника обуставља се исплата пензије. Законом је предвиђен изузетак од овог принципа. Наиме, исплата породичне пензије се не обуставља у случају када корисник пензије остварује уговорену накнаду на месечном нивоу у износу нижем од најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ