VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana O nama
A A A     Štampaj


O NAMA

Zavod za socijalno osiguranje obrazovan je Zakonom o ministarstvima kao posebna organizacija sa zadatkom da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite, izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite i druge poslove određene zakonom.

U periodu od zaključivanja prvog međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju (sa Republikom Francuskom 1950. godine) do kraja 2002. godine, poslove državne uprave u vezi sa primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju obavljao je, u funkciji organa za vezu, Savezni zavod za socijalno osiguranje. U tom periodu ova institucija je funkcionisala pod tim nazivom, kao i nazivom Savez zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja Jugoslavije i Savez zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije, a od 1992. godine ponovo pod nazivom Savezni zavod za socijalno osiguranje. Formiranjem državne zajednice Srbija i Crna Gora i stupanjem na snagu Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora prestao je da postoji Savezni zavod za socijalno osiguranje.

Od 2003. godine do 15. maja 2007. godine, kada je Zakonom o ministarstvima obrazovan Zavod za socijalno osiguranje, na nivou Republike Srbije nije postojao posebno određen državni organ, odnosno organ za vezu nadležan za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, već su u sporazumima koji su u tom periodu zaključeni, kao organi za vezu Republike Srbije, navedene organizacije socijalnog osiguranja nadležne za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

U tom periodu poslove organa za vezu, u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, obavljalo je, u određenom delu, i Ministarstvo spoljnih poslova.

Po prestanku postojanja državne zajednice, u Republici Srbiji, poslovi organa za vezu nisu obavljani, ako se izuzmu sporadični sastanci između pojedinih nosilaca osiguranja Republike Srbije i nosilaca osiguranja nekih od država formiranih na području republika SFR Jugoslavije.

Formiranjem Zavoda za socijalno osiguranje u Republici Srbiji ponovo postoji organ za vezu koji se, u svojstvu državnog organa, a u okviru propisane nadležnosti, bavi svim aspektima i pitanjima od značaja za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, kao što su administrativni sporazumi i drugi sprovodbeni akti, dvojezični obrasci u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a sve u cilju efikasnijeg sprovođenja, brzog i jednostavnog povezivanja nosilaca socijalnog osiguranja u Republici Srbiji sa nosiocima socijalnog osiguranja država sa kojima naša zemlja ima zaključene ugovore o socijalnom osiguranju.

U međunarodnim ugovorima, odnosno sporazumima o socijalnom osiguranju ili administrativnim sporazumima za njihovo sprovođenje, određuju se posebni organi - organi za vezu - koji se staraju o sprovođenju odredaba sporazuma i administrativnih sporazuma i omogućavaju jednostavno i brzo povezivanje nosilaca osiguranja obe države ugovornice.

Organi za vezu se, u sporazumima o socijalnom osiguranju, različito određuju, ali uvek kao poseban organ, bez obzira na to da li je taj organ, na osnovu nacionalnog zakonodavstva, formiran kao asocijacija nosilaca socijalnog osiguranja, ili kao poseban državni organ (tako je npr. Administrativnim sporazumom za primenu Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i Francuske, kao organ za vezu određen Savez zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije i Savez zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja Jugoslavije, dok je Sporazumom između SFR Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom osiguranju, određen Savezni zavod za socijalno osiguranje, kao i Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između SR Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju).

U primeni međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma o socijalnom osiguranju koji su na snazi Zavod sarađuje sa organima za vezu i nosiocima osiguranja drugih država ugovornica. Pored toga, Zavod aktivno sarađuje i sa međunarodnim organizacijama i udruženjima koja imaju za cilj unapređenje i razvoj sistema socijalne sigurnosti (Međunarodna organizacija rada, Međunarodna organizacija za migracije, Međunarodno udruženje socijalne sigurnosti i dr).

U vezi sa primenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, Zavod neposredno sarađuje i sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u Republici Srbiji: Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Fondom za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i sa nadležnim ministarstvima i drugim organima, organizacijama i institucijama.

U proteklom periodu od formiranja Zavoda, 2007. godine, zaključno sa 2021. godinom Zavod je održao više od 180 sastanaka i razgovora sa organima za vezu drugih država ugovornica, učestvovao na preko 60 pregovora nadležnih organa u postupcima zaključivanja novih i izmena postojećih sporazuma o socijalnom osiguranju i uzeo učešće preko 20 međunarodnih skupova na temu socijalne sigurnosti (konferencije, simpozijumi, kolokvijumi).

Aktivna uloga Zavoda ogleda se i u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kroz učešće u radu na poglavljima 2. Sloboda kretanja radnika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje.

Zavod je pridruženi član Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti – International Social Security Asociation (ISSA).

Više podataka o Međunarodnom udruženju socijalne sigurnosti možete pronaći na njihovoj veb prezentaciji: https://ww1.issa.int/

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE