VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana O nama   Delatnost i organizacija
A A A     Štampaj


Delatnost i organizacija

Osnovna delatnost Zavoda je obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave u oblasti socijalnog osiguranja.

Nadzor nad radom Zavoda za socijalno osiguranje vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Delatnost Zavoda ostvaruje se u okviru sledećih funkcija:

  • obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
  • obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite;
  • obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
  • obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.
Organizacija

Sektor za sprovođenje socijalnog osiguranja primenom međunarodnih ugovora obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje mera za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; obaveštavanje nadležnih organa stranih država o preduzetim merama i promenama pravnih propisa u vezi sa primenom sporazuma; izradu i zaključivanje administrativnih sporazuma, sporazuma o načinu naknade troškova zdravstvene zaštite i drugih sporazuma za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; utvrđivanje sadržaja i izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; obračun troškova zdravstvene zaštite primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i sporazuma o njihovom sprovođenju, kao i njihov transfer; pripremanje materijala za pregovore Zavoda sa inostranim organima, odnosno nosiocima osiguranja i učešće u pripremi materijala u vezi sa pregovorima nadležnih organa Republike Srbije u oblasti socijalnog osiguranja sa inostranim organima i učešće na pregovorima; izradu mišljenja i uputstava za primenu administrativnih i drugih sporazuma za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; saradnju sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti socijalnog osiguranja; koordinaciju procesa evropskih integracija u oblasti socijalnog osiguranja; predstavke i žalbe građana i druge poslove iz delokruga Sektora.

Pomoćnik direktora: Aleksanda Hranjec, e-mail: aleksandra.hranjec@zso.gov.rs

Grupa za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti obavlјa poslove koji se odnose na: obaveštavanje nadležnih organa, organa za vezu i nosilaca stranih država o preduzetim merama i promenama pravnih propisa u vezi sa primenom ugovora; učešće u izradi administrativnih sporazuma; izradu i zaklјučivanje drugih sporazuma za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u oblastima zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, penzijskog osiguranja, invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti; utvrđivanje i izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u oblastima obuhvaćenim međunarodnim ugovorima; pripremanje materijala za pregovore Zavoda sa inostranim organima za vezu, odnosno nosiocima osiguranja i učešće u pripremi materijala za pregovore nadležnih organa Republike Srbije u oblasti socijalnog osiguranja i učešće na pregovorima; izradu mišlјenja i uputstava za primenu administrativnih i drugih sporazuma za sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; obračun troškova zdravstvene zaštite primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i sporazuma o njihovom sprovođenju u oblasti zdravstvenog osiguranja, kao i njihov transfer; saradnju sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti socijalnog osiguranja; koordinaciju organizacija za obavezno socijalno osiguranje Republike Srbije u primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; koordinaciju procesa evropskih integracija; izradu odgovora na pitanja, predstavke i žalbe građana, kao i na druge poslove iz delokruga Grupe.

Rukovodilac grupe: Sanja Đokić, e-mail sanja.djokic@zso.gov.rs

Grupa za opšte pravne, kadrovske i finansijsko-materijalne poslove obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu i izradu predloga opštih akata Zavoda; izradu godišnjeg plana rada i izveštaja o njegovoj realizaciji; izradu i pripremu nacrta kadrovskog plana; ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika iz radnog odnosa; poslove analitičara radnih mesta; poslove vezane za postupak ocenjivanja državnih službenika; poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja; sprovođenje postupka javnih nabavki; poslove na reformi državne uprave; kancelarijske poslove; pripremu i izradu Predloga finansijskog plana i završnog računa Zavoda; raspored sredstava i izvršenje rashoda; predračun sredstava; računovodstvene i knjigovodstvene poslove i druge poslove iz delokruga Grupe.

Rukovodilac grupe: Gordana Dmitrović Anđelić, e-mail gordana.andjelic@zso.gov.rs

 

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE