VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Arhiva Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

  2021. godina

 • 28. decembar 2021. godine

  KROVNI SAVEZ AUSTRIJSKIH NOSILACA SOCIJALNOG OSIGURANjA - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Krovni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem ukupnih penzijskih davanja ostvarenih do 31. decembra 2021. godine. Prema navedenom obaveštenju, od 1. januara 2022. godine, ukupna penzijska davanja čiji iznos ne prelazi 1.000,00 EUR, usklađuju se po stopi od 3,0%, ukupna penzijska davanja čiji je iznos između 1.000,01 i 1.300,00 usklađuju se po opadajućoj stopi od 3,0% do 1,8%, a ukupna penzijska davanja čiji iznos prelazi 1.300,01 EUR usklađuju se po stopi od 1,8%.
 • 17. decembar 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK RADNE GRUPE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  U Beogradu/Beču je putem video-konferencije, 14. decembra 2021. godine, održan sastanak RG za informacione tehnologije, formirane u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku su dogovorene buduće aktivnosti u cilju stvaranja tehničkih uslova za uvođenje elektronske razmene podataka, kao i pilot projekat - elektronska razmena obrasca koji se odnosi na primenjivo zakonodavstvo, čija se realizacija očekuje u toku 2022. godine.
 • 30. novembar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANIMA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE

  U Banja Luci su, 23. i 24. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Delegacija Republike Srbije je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a delegacija Bosne i Hercegovine od predstavnika Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta.

  Međusobno su razmenjene informacije o izmenama u zakonodavstvu, kao i liste kontakt osoba, razmatrane su određene sporne situacije u kojima je uočeno da dolazi do kašnjenja u postupcima ostvarivanja prava i dogovoreno je dalje postupanje u cilju efikasnije primene Sprazuma, a takođe je izmenjen je i parafiran obrazac SRB/BiH 109a, odnosno BiH/SRB 109a (Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici).

  Obe strane su istakle spremnost da se pristupi promeni načina obračuna troškova zdravstvene zaštite, odnosno da se troškovi zdravstvene zaštite ubuduće za sve kategorije osiguranika iskazuju u stvarnim iznosima, a ne putem paušalnih iznosa, kako je to sada slučaj. S tim u vezi dogovorena je dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvene zaštite.
 • 24. novembar 2021. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 17. do 19. novembra i 23. novembra 2021. godine, putem video konferencije, održana V runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis, za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su dve delegacije usaglasile tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti. Potpisivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje očekuje se u decembru 2021. godine. Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti obuhvaćene su oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Tunis da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države, a takođe biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite prilikom privremenog boravka u drugoj državi ugovornici.
 • 22. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

  U Beogradu/Bonu su, 15. i 16. novembra 2021. godine, putem video konferencije održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Međusobno su razmenjene informacije o izmenama u zakonodavstvu, a razmatrana su i sledeća pitanja: mogućnosti dostavljanja dokumentacije bez pečata i potpisa, promena načina obračuna troškova za pruženu zdravstvenu zaštitu nemačkim osiguranicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i dogovoreno je da se formira Radna grupa koja će razmotriti mogućnost ubrzanog prelaska na elektronsku razmenu podataka u postupcima obračuna troškova između nosilaca zdravstvenog osiguranja dve države.
 • 9. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 8. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca za oblast primenljivog zakonodavstva i oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 3. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 2. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti povreda na radu i profesionalnih bolesti, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 20. oktobar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu/Parizu su dana 20. oktobra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 18. oktobar 2021. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 12. do 14. oktobra 2021. godine, putem video konferencije, održana IV runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis, za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti.

  Na sastanku su dve delegacije razmatrale tekst odredbi Administrativnog sporazuma i usaglasile članove koji se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva. Dogovoreno je da se na narednom sastanku, koji će se putem video konferencije održati 30. novembra i 1. i 2. decembra 2021. godine, nastavi rad na usaglašavanju preostalih odredbi Administrativnog sporazuma.
 • 7. oktobar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 6. oktobra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 30. septembar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu/Parizu su 27. i 28. septembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 28. septembar 2021. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 5. oktobra 2021. godine, u Insbruku i 7. oktobra 2021. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Insbruku, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Insbruk
  Plakat, Beč
 • 27. septembar 2021. godine

  PENZIJSKI SEMINAR U BUDIMPEŠTI 2021.

  U Budimpešti je 23. septembra 2021. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske (Hungarian Magyar Államkincstár), organizovan seminar u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na temu „Fizički i ljudski kapital u društvu koje stari“.

  Predavači su bili stručnjaci nekoliko univerziteta u Evropi, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja EU. Seminar se odvijao u 3 sesije, i u okviru prve sesije izlagači su bili predstavnici država članica Višegradske grupe (V4) – Mađarska, Republika Poljska, Slovačka Republika i Češka Republika, a tema ove sesije je bila digitalizacija penzijskih institucija. U nastavku seminara razmatrana je održivost penzijskog sistema u društvu koje stari, uzimajući u obzir različite faktore koji utiču na stabilnost penzijskog sistema, kao što su npr. starost stanovništva, migracije, ekonomski status, obrazovanje, inflacija i drugo. Takođe, ponuđene su određene mere i rešenja koje penzijski fondovi i druge državne institucije moraju preduzeti u cilju održivosti adekvatnih penzijskih sistema. Seminaru je prisustvovalo oko 50 učesnika, među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, a v.d. direktora Zavoda, Zoran Panović, je bio moderator 3. sesije seminara.
 • 23. septembar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija za penzije ostvarene do 31. avgusta 2021. godine, penzije usklađuju od 1. septembra 2021. godine i povećavaju za 2%.
 • 10. septembar 2021. godine

  Informacija o trinaestoj penziji korisnicima penzija iz Slovačke Republike

  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će svim svojim korisnicima, kao i prošle godine, i ove godine izvršiti isplatu 13-te penzije. Pravo na isplatu 13-te penzije mogu da ostvare lica koja imaju pravo na isplatu slovačke penzije za mesec novembar 2021. godine. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu 13-te penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da korisnici slovačke penzije obaveste Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju su primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny (Notification of pension payments from abroad). Detaljnije informacije o trinaestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 9. jul 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE RADNE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 7. jula 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku održanom putem video-konferencije obe strane su podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti i dogovorene su aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu.
 • 24. jun 2021. godine

  POTPISIVANjE UGOVORA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  Dana 22. juna 2021. godine u Beogradu je potpisan Ugovor između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Ugovor pruža mogućnost lečenja austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija za oblast muskuloskeletnog sistema, sa početnim kapacitetom od 30 postelja i zaključen je na period od tri godine, uz mogućnost njegovog produženja.

  Potpisivanje ugovora je rezultat veoma uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i predstavlja prvi ugovor koji je jedan rehabilitacioni centar u Srbiji zaključio sa inostranim državnim penzijskim fondom.

  Ugovor su ispred austrijske strane potpisali Peter Schleinbach, predsednik, Andreas Herz, predsednik i Winfried Pinggera, generalni direktor, a u ime specijalne bolnice Banja Koviljača v.d. direktor primarijus dr Aleksandar Jokić.

  Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ambasador Republike Austrije u Republici Srbiji, Nikolaus Lutterotti, ambasador Republike Srbije u Republici Austriji, Nebojša Rodić, Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva sopoljnih poslova.

  Nakon potpisivanja ugovora, austrijska delegacija je posetila Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 22. jun 2021. godine

  POTPISIVANJE UGOVORA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  U Beogradu će se 22. juna 2021. godine, potpisati Ugovor između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Ugovor pruža mogućnost lečenja austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija u Specijanoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača za oblast muskuloskeletnog sistema na maternjem jeziku.

  Ovaj projekat rezultat je uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i doprineće širenju interesovanja za oblast medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji.
 • 21. jun 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu / Parizu su, od 15. do 17. juna 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju njihovog konačnog utvrđivanja i stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanju na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 17. jun 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM AZERBEJDžAN

  U Beogradu je, u periodu od 14. do 16. juna 2021. godine, održana je druga runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Azerbejdžan za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegacije su na pregovorima u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku dveju strana razmatraju odredbe Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Termin održavanja sastanka biće naknadno utvrđen.
 • 26. maj 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA - SASTANAK RADNE GRUPE – “PRAVO”

  U Beogradu/Beču je, 25. maja 2021. godine, održan sastanak RG “Pravo”, formirane u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, kao i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije preduzete su prve aktivnosti u cilju stvaranja pravnog osnova za uvođenje elektronske razmene podataka i dogovorene su odgovarajuće aktivnosti koje je neophodno sprovesti u narednom periodu.
 • 19. mart 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 16. do 18. marta 2021. godine, putem video konferencije, održana III runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku izvrši usaglašavanje odredbi Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti, kao i da će se naredni sastanak održati u zavisnosti od epidemiološke situacije u dogovorenom terminu.
 • 16. mart 2021. godine

  OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE PENZIJA IZ FRANCUSKE

  Obaveštavamo sve korisnike koji primaju penziju iz Republike Francuske, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da je prema obaveštenju koje smo dobili od francuskog isplatioca penzija u poslednjih nekoliko meseci došlo do kašnjenja u isplati njihovih penzijskih primanja. Razlog tome je promena nadležnosti i načina rada francuskih institucija prilikom obrada dostavljenih potvrda o životu.

  Zavod za socijalno osiguranje je s tim u vezi zatražio od francuskog organa za vezu da se u najkraćem roku uspostavi redovna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivalište u Republici Srbiji.

  U vezi s navedenim, ubuduće je potrebno da korisnici obrazac Potvrde o životu šalju na sledeću adresu:

  Centre de Traitement
  Retraite à l’étranger
  CS 13 999 Esvres
  37321 Tours Cedex 9
  République de France

  Ovom prilikom podsećamo sve korisnike penzija iz Republike Francuske da su u obavezi da jednom godišnje dostave overeni obrazac Potvrde o životu, kako ne bi došlo do obustave, odnosno kašnjenja u isplati penzija. Obrazac Potvrde o životu može se overiti kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u filijalama, službama filijala i ispostavama), diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Francuske u Srbiji i kod javnog beležnika, na osnovu ličnog prisustva korisnika davanja i uvida u ličnu ispravu.
 • 25. februar 2021. godine

  DVSV - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE AUSTRIJE

  Krovni savez austrijskog socijalnog osiguranja nas je informisao da je, austrijska strana svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poslala obrazac potvrde o životu sa zahtevom da popunjen, potpisan i overen obrazac vrate do maja 2021. godine. Tom prilikom korisnici su dobili i obaveštenje o izvršenom usklađivanju penzija počev od 1. januara 2021. godine. Ukoliko lice ne postupi po navedenom uputstvu o dostavi potvrde o životu, isplata penzije biće privremeno obustavljena od juna 2021. godine.
 • 24. februar 2021. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 23. februara 2021. godine u Beogradu/Beču, održan je sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionsversicherunganstalt), na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Na sastanku, koji je održan putem videokonferencije, usaglašeni su svi članovi Ugovora i dogovoreno je da se, u što kraćem roku, pristupi njegovom potpisivanju.
 • 23. februar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU DOGOVORA O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

  Dana 8. decembra 2020 u Ankari, i 30. decembra 2020. godine u Beogradu, potpisan je novi Dogovor između organa za vezu Republike Srbije i Republike Turske o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine.

  Novim Dogovorom utvrđen je način izmirivanja troškova zdravstvene zaštite između nadležnih nosilaca zdravstvenog osiguranja dve zemlje. Njegovim stupanjem na snagu prestao je da važi raniji dogovor potpisan 13. aprila 2011. godine u Ankari.
 • 11. februar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2021. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 3%.
 • 4. februar 2021. godine

  OBAVEŠTENjE O ODLAGANjU ODRŽAVANjA MEĐUNARODNIH DANA RAZGOVORA U 2021. GODINI

  Zbog aktuelne pendemije izazvane virusom Covid 19, dani razgovora planirani da se održe u 2021. godini, između nadležnih nosilaca Republike Srbije i Republike Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije, Savezne Republike Nemačke, Crne Gore, odloženi su do daljnjeg. Redovno održavanje dana razgovora uspostaviće se kada epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, odnosno kad se steknu uslovi za njihovo bezbedno održavanje.

  Molimo zainteresovana lica da redovno prate obaveštenja na našem sajtu kako bi se blagovremeno informisala o novostima u vezi sa održavanjem dana savetovanja.
 • 29. januar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJANOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

  1. februara 2021. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beogradu 8. juna 2018. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 12/18 i Administrativni dogovor za primenu Sporzuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

  Sporazum i Administrativni dogovor regulišu nesmetan transfer davanja na teritoriju druge države ugovornice, upućivanje zaposlenog na rad na teritoriju druge države ugovornice, pružanje administrativne pomoći između nadležnih organa dve države i drugo.
 • 29. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA KROVNIM SAVEZOM AUSTRIJSKOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (DVSV)

  U Beogradu/Beču je, 27. januara 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe formirane u oviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije razmatran je budući rad radnih grupa (RG „Pravo“, RG „Informacione tehnologije“, RG „Zdravstveno osiguranje - osiguranje za slučaj nesreće na poslu - primenljivo zakonodavstvo“, RG „Obračun troškova“ i RG „Penzijsko i invalidsko osiguranje“) formiranih od predstavnika srpskih i austrijskih institucija u oblasti socijalnog osiguranja i utvrđeni su principi rada, zadaci, način komunikacije, podnošenje izveštaja i ostalo. Diskutovalo se o setovima podataka koji će se razmenjivati i o izgledu obrazaca putem kojih će se vršiti razmena. Na kraju razgovora su dogovoreni dalji koraci i redosled aktivnosti koje je potrebno preduzeti u okviru radnih grupa, kao i vremenski okvir za te buduće aktivnosti.
 • 25. januar 2021. godine

  ZPIZ - godišnji dodatak za korisnike slovenačke penzije

  Prema obaveštenju Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, slovenački nosilac će i ove godine vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2021. godine imali prebivalište u Republici Srbiji, do kraja marta 2021. godine poslati obrazac ''Izjava o visini inostrane penzije'' sa uputstvom na koji način popunjen obrazac mogu vratiti slovenačkom nosiocu.
  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca penzijskog osiguranja, https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 21. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA PENZIJSKIM FONDOM RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, 19. januara 2021. godine u Beogradu/Moskvi održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije putem video-konferencije.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Ruske Federacije gospodin Sergej Čirkov Aleksandrovič, zamenik predsednika odbora Penzijskog fonda Ruske Federacije. Razgovori su bili usmereni na razjašnjenje pitanja i postizanje dogovora u vezi sa postupkom i načinom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma i isplatom tih prava korisnicima. Uz puno razumevanje dve delegacije su postigle odgovarajuće dogovore o načinu postupanja, koji treba osiguranicima da omoguće jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava.

  Razgovori su protekli u radnoj i prijateljskoj atmosferi i dogovor je da se u toku 2021. godine ponovo održe razgovori u cilju daljeg unapređenja saradnje u ovoj oblasti i ocene realizacije postignutih dogovora.
 • 15. januar 2021. godine

  Dana 13. januara 2021. godine u Beogradu/Ljubljani putem video-konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja, u vezi sa primenom novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine. Delegacija Republike Srbije bila je sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a predvodio je vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović, dok je delegaciju Republike Slovenije predvodio direktor Sektora za sprovođenje osiguranja i međunarodno zdravstveno osiguranje u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije, gospodin Klemen Ganziti.

  Na održanom sastanku dve strane su postigle odgovarajuće dogovore u vezi sa načinom postupanja u različitim pravnim situacijama pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, kao i u vezi sa načinom, postupkom i rokovima obračuna troškova zdravstvene zaštite.

  Na razgovorima je razmotreno i postupanje nadležnih nosilaca u dva pojedinačna slučaja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. Istovremeno dve delegacije su se međusobno informisale o promenama u svojim pravnim sistemima u ovoj oblasti, utvrdile potrebu za izmenom jednog dvojezičnog obrasca i zajednički ocenile da se Sporazum uspešno primenjuje.
 • 6. januar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE

  Dana 13. januara 2021. godine održaće se razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Slovenije, na kojima će dve delegacije razmatrati praktična pitanja primene novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koja je započela 1. januara 2021. godine.
 • 2020. godina

 • 22. decembar 2020. godine

  NOVI DOGOVOR O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH USLUGA I SADRŽAJU DVOJEZIČNIH OBRAZACA SA SLOVENIJOM

  Počev od 01. januara 2021. godine, u odnosima između Republike Srbije i Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja primenjivaće se novi Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca.

  Dogovor, koji su u Beogradu, 5. septembra 2019. godine, potpisali direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj, predviđa da se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu, za sve kategorije osiguranika država ugovornica, naknađuju u stvarnim iznosima troškova zdravstvene zaštite.

  Novim Dogovorom menja se način međusobnog potraživanja troškova između nadležnih nosilaca u oblasti zdravstvenog osiguranja, a korisnici kao i do sada, nesmetano, nastavljaju da koriste svoja prava na osnovu Sporazuma.

  Stupanjem na snagu novog Dogovora, prestaje da važi Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je potpisan u Ljubljani 5. novembra 2010. godine.
 • 11. decembar 2020. godine

  NOVČANA POMOĆ ZA PENZIONERE

  Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, počev od 17. decembra 2020. godine, isplatiće novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 dinara svim korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koji su pravo ostvarili zaključno sa 9. decembrom 2020. godine.

  Korisnicima kojima rešenje o priznavanju prava na penziju i ostalih navedenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja budu doneta nakon 9. decembra 2020. godine, novčana pomoć će se isplatiti jednokratno, nakon uspostavljene isplate prava.
 • 26. novembar 2020. godine

  BIH – OVERA POTVRDE O ŽIVOTU

  Podsećamo korisnike penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, kojima penziju isplaćuju nosioci penzijskog osiguranja Bosne i Hercegovine - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, odnosno Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, na obavezu blagovremenog dostavljanja overenog obrasca Potvrde o životu, do kraja 2020. godine, u cilju potvrđivanja činjenice života korisnika penzije i obezbeđivanja kontinuiteta u isplati penzije.

  Sve u vezi sa overom potvrde o životu, kao i obrazac Potvrda o životu možete da pročitate i preuzmete sa linkova navedenih institucija:

  - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Bijeljina

  - Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Overa obrasca Potvrda o životu, bez plaćanja naknade može da se izvrši u svim organizacionim jedinicama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na teritoriji Republike Srbije.

  Istovremeno podsećamo i korisnike penzija iz drugih država ugovornica na ovu obavezu, kako ne bi došli u situaciju da im se obustavi isplata penzije, zbog neblagovremeno izvršene dostave overene potvrde o životu.
 • 10. novembar 2020. godine

  ZPIZ - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE SLOVENIJE

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je, krajem oktobra 2020. godine, svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poštom poslao obrazac potvrde o životu. Overenu potvrdu o životu korisnici penzija moraju vratiti do kraja decembra 2020. Izuzetno, zbog vanrednih okolnosti povezanih sa epidemijom Covid - 19, slovenački nosilac će na zahtev korisnika davanja vršiti isplatu penzije i do tri meseca nakon navedenog roka, ukoliko korisnik nije u mogućnosti da overi svoju potvrdu o životu. Ovi korisnici dužni su da u produženom periodu slovenačkom nosiocu dostave uredno overenu potvrdu o životu.

  Potvrde o životu poslate su samo na adrese korisnika slovenačkih penzija koji nisu uključeni u elektronsku razmenu podataka o činjenici smrti koja se vrši između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Srbije i Slovenije.
 • 5. novembar 2020. godine

  Informacija o trinaestoj penziji korisnicima penzija iz Slovačke Republike

  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će svim svojim korisnicima, koji će u decembru 2020. godine imati pravo na isplatu penzije, isplatiti trinaestu penziju, a što je u skladu sa izmenama zakonodavstva Slovačke Republike od 1. aprila 2020. godine, kojim je uvedeno to pravo. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da biste ostvarili pravo na isplatu 13-te penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da, kao korisnik slovačke penzije, do 15. novembra 2020. godine, obavestite Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju ste primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny /=Notification of pension payments from abroad/. Detaljnije informacije o trinestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 2. oktobar 2020. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 1. oktobra 2020. godine je u Banji Koviljači održan sastanak između Zavoda za socijano osiguranje i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Kancelarijom atašea za socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt), kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Dogovorene su dalje aktivnosti kako bi se ugovor potpisao do kraja godine, a sa realizacijom otpočelo od 1. januara 2021. godine.
 • 2. oktobar 2020. godine

  Video konferencija Bugarska – NOI

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji, putem video konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, i s tim u vezi, zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje.

  Na održanom sastanku dve strane su konstatovale da se Sporazum efikasno primenjuje i da institucije dveju država koje rade na primeni imaju dobru saradnju. Nakon toga razmenjena su dosadašnja iskustva u oblasti elektronske razmene podataka i razmotrena su pravna i tehnička pitanja u vezi sa uspostavljanjem elektronske razmene podataka. Dve strane su se saglasile da se na početku saradnje elektronski razmenjuje podatak o činjenici smrti, a da se kasnije obim razmene proširi i na druge podatke iz ove oblasti. Dogovoreno je da dve strane, u što kraćem roku, zajednički usaglase tekst Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka, kao i Tehničkog protokola, koji će biti njegov sastavni deo, kako bi se nakon potpisivanja Sporazuma pristupilo njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 21. septembar 2020. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA SA BUGARSKOM

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji će biti održana video konferencija između organa za vezu Republike Srbije i Republike Bugarske, Zavoda za socijalno osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje. Tom prilikom razgovaraće se o uvođenju elektronske razmene podataka između nosilaca socijalnog osiguranja dve države u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 24. jul 2020. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA AUSTRIJSKIM ZAVODOM ZA PENZIJSKO OSIGURANjE

  Dana 22. jula 2020. godine u Beogradu/Beču je održana video konferencija između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Zavodom za penzijsko osiguranje Republike Austrije. Tom prilikom je razgovorano o realizaciji projekata medicinske rehabilitacije austrijskih osiguranika i korisnika penzija u specijalnoj bolnici „Banja Koviljača“. Na sastanku su detaljno razmotrena pitanja vezana za realizaciju projekta i dogovorene su dalje aktivnosti do kraja 2020. godine, kako bi se sa realizacijom počelo početkom 2021. godine.
 • 15. jul 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU U REPUBLICI SRBIJI

  Obaveštavamo korisnike inostranih penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju penziju, da iste mogu da overe u svim organizacionim jedinicama Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako što će zahtev podneti na jedan od ponuđena dva načina, bez potrebe dolaska na šaltere Fonda:

  • zahtev mogu podneti elektronski, preko web Portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda pio.rs/Elektronski servisi; Ukoliko je korisniku inostrani nosilac osiguranja dostavio obrazac potvrde/ uverenja o životu potrebno je da se isti popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi Fondu radi overe;

  • zahtev mogu podneti poštom, kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta; Na sajtu Fonda pio.rs/Poslovna mreža dostupne su adrese filijala; Uz popunjeni zahtev, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac potvrde/ uverenja o životu.

  Napominjemo da ukoliko korisnik nije dobio obrazac potvrde/uverenja o životu od inostranog nosioca osiguranja, može ga preuzeti i sa sajta Fonda pio.rs/Obrasci potvrda o životu, birajući željenu državuDostavljene potvrde o životu Fond će overiti i dostaviti korisniku putem pošte.
 • 30. jun 2020. godine

  ČEŠKA UPRAVA ZA SOCIJALNU SIGURNOST – PREKID POJEDNOSTAVLjENOG NAČINA SLANjA POTVRDE O ŽIVOTU ZA KORISNIKE PENZIJA SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení) dostavila je obaveštenje da je od 1. jula 2020. godine, ponovo uvedena obaveza dostavljanja overene Potvrde o životu redovnom poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5, Česká republika, čime je ukinut pojednostavljen način overe i slanja Potvrde o životu, koji je važio za vreme trajanja pandemije izazvane virusom COVID 19, kada su penzioneri popunjene i svojeručno potpisane Potvrde o životu, češkom nosiocu dostavljali elektronskim putem na adresu posta@cssz.cz .

  U slučaju da penzioner iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da overi Potvrdu o životu (npr. institucije koje vrše overu još uvek se nisu vratile u normalne tokove poslovanja, odnosno međunarodni poštanski saobraćaj je još uvek ograničen ili ukinut), ČSSZ će prihvatiti Potvrdu o životu overenu i dostavljenu na način koji je važio za vreme vanrednog stanja.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što ČSSZ primi Potvrdu o životu.

  Više informacija može se pronaći na internet stranici ČSSZ https://www.cssz.cz/web/en/conditions-for-paying-out-of-pension-benefits-to-persons-with-a-permanent-place-of-residence-outside-the-czech-republic .

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći na sledećem linku https://www.cssz.cz/web/en/forms.

 • 24. jun 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU – REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je saopštio da preporučuje svim korisnicima penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji su pravo na penziju ostvarili u inostranstvu, da inostranom nosiocu osiguranja (isplatiocu penzije) dostave overenu potvrdu o životu, bez obzira na činjenicu što su inostrani nosioci osiguranja dostavili obaveštenje da, u periodu dok traje vanredno stanje izazvano virusom Covid 19, neće obustavljati isplatu penzije zbog nedostavljanja overene potvrde o životu.

  Korisnici inostranih penzija mogu izvršiti overu potvrde o životu u bilo kojoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 22. jun 2020. godine

  PENZIJE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Prema obaveštenju iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa dogovorom da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu, nakon izvršene službene razmene podataka u vezi sa utvrđivanjem činjenice života između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod je uspostavio isplatu za 1176. korisnika penzije, uz isplatu svih pripadajućih razlika u 2020. godini.

  Pozivamo sve korisnike koji još nisu dostavili uverenje o životu da to učine što pre kako bi im Federalni zavod uspostavio isplatu penzije.
 • 12. jun 2020. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - POTVRDE O ŽIVOTU

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je korisnicima penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji nisu obuhvaćeni elektronskom razmenom podataka (17.177 korisnika), zaključno sa 2. junom 2020. godine, poslao Potvrde o životu sa napomenom da je iste potrebno popunjene, potpisane i overene dostaviti Zavodu, najkasnije do 31. jula 2020. godine. Korisnicima koji u predviđenom roku ne dostave Potvrdu o životu, isplata penzija biće obustavljena u septembru 2020. godine.
 • 4. jun 2020. godine

  FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE – NORMALIZACIJA RADA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je obaveštenje da je počev od 1. juna 2020. godine, ponovo uspostavljen prijem i neposredan rad sa stankama.

  To praktično znači da će se rad u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 3. jun 2020. godine

  INFORMACIJA ZA PENZIONERE RUSKE FEDERACIJE U SRBIJI

  Vlada Ruske Federacije je 17. aprila 2020. godine usvojila Uredbu, broj 530 ''O specifičnosti isplate penzija i drugih socijalnih davanja licima koja prebivaju izvan teritorije Ruske Federacije'', koja je privremenog karaktera i odnosi se na period od 1. marta 2020. godine do 30. juna 2020. godine. Po toj uredbi korisnicima penzija, kojima u tom periodu ističe rok važnosti dokumenata neophodnih za produženje isplate penzija, isplata će se izvršiti od strane PFRF i bez dokaza potvrđivanja činjenice života.

  U odnosu na lica koja prebivaju na teritoriji Republike Srbije, a postojanje činjenice života su potvrdila pre marta 2020. godine (vreme pre uvođenja mera ograničenja u vezi sa pandemijom korona virusa u većini država), isplata ruskih penzija u skladu sa Sporazumom biće sprovedena u junu ove godine, bez potvrđivanja činjenice života.

  Od jula 2020. godine isplata penzija će se vršiti prema dogovorenim pravilima, u skladu sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma, odnosno nakon dostave dokumenata u vezi sa potvrđivanjem postojanja činjenice života.
 • 27. maj 2020. godine

  INFORMACIJA O IZMENAMA PROPISA RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju od strane Penzijskog fonda Ruske Federacije (PFRF) dobijeno je obaveštenje o izmenama u zakonodavstvu Ruske Federacije, koje se sastoji u sledećem:

  Zakonom Ruske Federacije „O penzijskom osiguranju“ broj 400 – F3 od 28. decembra 2013, promenjeni su uslovi i struktura penzijskog osiguranja u pogledu podizanja starosne granice za odlazak u penziju, kao i smrti izdržavaoca za određene kategorije građanstva. Izmene se sprovode postepeno od 2019. godine, tako da će reforma biti završena 2028. godine. Starosna granica za odlazak u penziju povećana je za pet godina, tako da sada za žene iznosi 60, a za muškarce 65 godina. Uslovi za starosnu penziju dati su u tabeli.

  Za pojedinačne kategorije radno nesposobnih članova porodice u kojima je došlo do smrti hranitelja je takođe povećana starosna granica (to su, između ostalih, roditelji, suprug (supruga), a takođe deda i baba umrlog hranitelja, u odsustvu lica koje bi bilo u obavezi da ih izdržava, a u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije). Navedenim licima može biti određen penzijski iznos u slučaju da je reč o invalidima, koji su dostigli zakonom predviđenu starosnu granicu od 60, odnosno 65 godina (u zavisnosti od toga da li je reč o muškarcu ili ženi).

  Prema propisima Ruske Federacije, u skladu sa tačkom 19 Pravila broj 884 n, zahtev za sticanje prava na starosnu penziju može biti podnet i pre ispunjenja uslova za penzionisanje, ali ne ranije od mesec dana pre ispunjenja uslova za penziju.
 • 27. maj 2020. godine

  ZPIZ SLOVENIJE – PRESTANAK EPIDEMIJE, NORMALIZACIJA RADA

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je Vlada Republike Slovenije donela Odluku o prestanku epidemije COVID -19, od 31. maja 2020. godine.

  To praktično znači da će se rad u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 26. maj 2020. godine

  PRODUŽENjE ROKA ZA DOSTAVU POTVRDA O ŽIVOTU

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je na svojoj internet prezentaciji objavio informaciju o produženju roka za dostavljanje potvrda o životu za 30 dana, odnosno do 30. maja 2020. godine, za korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

  Po isteku roka, dostavljanje uverenja o životu korisnika penzija koji imaju prebivalište u navedenim državama, nastaviće se na uobičajeni način.
 • 19. maj 2020. godine

  ISPLATA INOSTRANIH PENZIJA - OVERA UVERENjA O ŽIVOTU

  Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji ukinuta je i zabrana kretanja licima koja su starija od 65 godina. Javne institucije, koje između ostalih poslova, vrše i overu uverenja o životu, ponovo putem šaltera rade sa strankama.

  To praktično znači da su ispunjeni svi uslovi da korisnici penzija postupe u skladu sa uputstvima koje su dobili, ili će dobiti od svojih inostranih isplatioca penzija u vezi sa overom potvrde o životu, odnosno da nesmetano izvrše overu svojih uverenja o životu. Overeno uverenje o životu potrebno je u predviđenom vremenskom intervalu dostaviti inostranom nosiocu penzijskog osiguranja koji vrši isplatu penzije.
 • 08. maj 2020. godine

  SEVERNA MAKEDONIJA – UVERENjE O ŽIVOTU

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije obavestio je da će i dalje, dok traju vanredne okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19, vršiti isplatu penzija korisnicima koji imaju prebivalište van teritorije Severne Makedonije i u slučaju nedostavljanja uverenja o životu.

  Nakon što se steknu uslovi za overu uverenja o životu, korisnici će biti u obavezi da u roku od 30 dana Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije dostave uverenje o životu o putem pošte.
 • 07. maj 2020. godine

  Izveštaj o radu Zavoda za socijalno osiguranje u periodu od 15. marta do 6. maja 2020. godine možete pogledati ovde.
 • 24. april 2020. godine

  Prema inforamciji dobijenoj od Penzijskog fonda Ruske Federacije postupak potvrđivanja činjenice života, kao uslov za nesmetanu i kontinuiranu isplatu penzije, u odnosu na korisnike ruske penzije kojima se penzija isplaćuje na teritoriji Republike Srbije, je i u vreme vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom virusom COVID-19, ostao nepromenjen. To praktično znači da je, kao i do sada, potrebno da se vrši redovna overa Potvrde o životu i dostavom preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o tome kvartalno obaveštava ruski nosilac. Za slučaj da zbog nedostavljanja Potvrde o životu dođe do obustave isplate, isplata će se ponovo uspostaviti nakon što se izvrši overa Potvde o životu, ali najviše za 3 godine unazad.
 • 22. april 2020. godine

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení) na svojoj internet prezentaciji, link: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19, saopštila je informaciju o načinu isplate penzija u inostranstvu za vreme pandemije virusa COVID–19.

  Penzionerima koji žive u inostranstvu, a koji penziju primaju iz češkog penzijskog osiguranja preko svojih bankovnih računa i dalje će se isplaćivati penzija na osnovu dostavljene Potvrde o životu.

  Tokom trajanja vanrednog stanja, a najkasnije do 31. maja 2020. (ovaj datum se može vremenom menjati), CSSA će prihvatiti Potvrdu o životu čak i bez zvanične overe sa svojeručnim potpisom penzionera. Obrazac potvrde o životu dostupan je na češkom jeziku na internet strani CSSA https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu;
  jednostavno ispuniti obrazac, potpisati ga i upisati datum, a zatim ga poslati CSSA, uz navođenje razloga zbog kojih potpis nije zvanično overen, na primer vanredno stanje u odgovarajućoj zemlji.

  Izveštaj o životu može da se pošalje poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

  S obzirom na činjenicu da neke države mogu privremeno ograničiti ili čak potpuno obustaviti međunarodni poštanski saobraćaj, korisnici mogu skenirati i/ili fotografirsati tako popunjene i potpisane Potvrde o životu i poslati ih CSSA putem elektronske pošte na adresu posta@cssz.cz.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što CSSA primi Potvrdu o životu.

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći i na sledećem linku: https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 22. april 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija,
  - Danska,
  - Crna Gora,
  - Mađarska,
  - Severna Makedonija,
  - Luksemburg,
  - Francuska

  Švajcarska i Slovačka obaveštavaju korisnike penzija da je potrebno da sami potvrde činjenicu života, dostavljanjem popunjenog uverenja putem elektronske pošte. Više o tome možete da pročitate na našoj strani Vesti.

  Francuska je, za sada, produžila rok za dostavljanje potvrda o životu za dva meseca.

  Takođe, prema obaveštenju Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja korisnici nemačke penzije kojima se penzija isplaćuje u Republici Srbiji, zbog nastale situacije nisu u obavezi da u 2020. godini dostave overenu Potvrdu u životu. Nemački nosioci penzijskog osiguranje će o tome, u narednom periodu, putem dopisa obavestiti svoje korisnike, što će putem veb stranice da uradi i Nemačka pošta, koja je zadužena za isplatu penzija. Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije.

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 21. april 2020. godine

  Od strane Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dobijeno je obaveštenje da se korisnicima penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, neće vršiti obustava isplate penzija za vreme vanrednih okolnosti izazvanih širenjem pandemije virusa Covid-19, u slučajevima neblagovremenog dostavljanja uverenja o životu.
 • 21. april 2020. godine

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavestio je da je za sve korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji su zaključno sa 17. martom 2020. godine dostavili uverenje o životu, izvršena isplata penzija za januar, februar i mart 2020. godine. Za korisnike koji budu dostavili uverenje o životu, a koji to nisu uradili u prethodnom periodu, fond će uspostaviti isplatu penzija odmah po prijemu uverenja.
 • 21. april 2020. godine

  Sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu. Isplata će biti uspostavljena nakon što se u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije razmene potrebni podaci i izvrše odgovarajuće provere u bazama podataka o činjenici života korisnika.
 • 6. april 2020. godine

  Mađarska državna blagajna – Sektor za penzijsko osiguranje je dostavio informaciju, kojom obaveštava svoje korisnike penzija sa prebivalištem u inostranstvu (Republika Srbija), da zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, neće obustaviti isplatu penzije zbog nedostavljanja povrde o životu. Redovna isplata penzija će se nastaviti i trajaće najduže još dva meseca po prestanku vanrednog stanja uvedenog u Mađarskoj.

  Nakon prestanka vanrednog stanja u Mađarskoj, Direkcija za isplatu penzija Mađarske državne blagajne, će korisnicima penzija ponovo, na adrese, poslati novo uverenje o životu, koje je potrebno popuniti, overiti i u naznačenom roku vratiti u Mađarsku, radi nastavka kontinuirane isplate penzija.
 • 6. april 2020. godine

  Prema informaciji koja je danas dobijena od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, nosilac penzijskog osiguranja Severne Makedonije neće vršiti obustavu isplate penzija svojim korisnicima koji nisu blagovremeno dostavili overenu Potvrdu o životu.

  Napomenuto je da je u slučaju smrti korisnika prava, neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije, odnosno Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije.
 • 3. april 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima koji penziju primaju iz Nemačke.

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) obaveštava korisnike nemačkih penzija o pojednostavljenom postupku za dostavljanje Uverenja o životu, odnosno da zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid-19 nisu u obavezi da vrše overu Uverenja o životu u 2020. godini.

  Osobe koje penziju primaju iz Nemačke, a žive u inostranstvu (Republici Srbiji), od svojih penzijskih fondova koji im isplaćuju penziju, u narednom periodu dobiće dopis, i Uverenje o životu , sa obaveštenjem da nije potrebna njegova overa od strane organa u zemlji prebivališta (Republici Srbiji). Isto obaveštenje se nalazi na internet strani Nemačke Pošte (Deutsche Post AG / Renten Service) i Nemačkih penzijskih osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Ukoliko je lice korisnik penzije iz inostranstva, a živi u Nemačkoj, na njegov zahtev, nemački penzijski nosioci će izdavati Uverenje o životu, iz napomenu: „Potvrda se izdaje na osnovu tekuće isplate od strane Deutsche Rentenversicherung ”.

  Pored navedenog, Nemačka pošta, kao isplatilac penzija, obaveštava da može doći do dužeg kašnjenja dostave čekova, licima koja svoje prinadležnosti primaju putem poštanskih čekova . Iz tog razloga podsećaju na mogućnost da se umesto čekova pređe na direktna plaćanja preko banaka. Više inforamcija o tome možete potražiti na sledećoj internet stranici Nemačke pošte /Penzijski servis:

  Uputstvo na nemačkom jeziku

  Uputstvo na engleskom jeziku

 • 3. april 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penziju primaju iz Francuske da je produžen rok za dostavljanje overene Potvrde o životu, za dodatna dva meseca.

  Lica koja su od isplatioca penzije iz Francuske dobili, na kućnu adresu, Potvrdu o životu koju je potrebno popuniti, overiti i vratiti francuskom nosiocu osiguranja, do sada su imali rok od 2 meseca da to urade.Ovaj rok je produžen za još dva meseca, a računa se od dana prijema Potvrde o životu.

  U navedenom periodu neće biti obustave isplate penzija iz Francuske.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penzije primaju iz Slovačke da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Slovačke Republike, možete sami da pošaljete traženo Uverenje, bez overe.

  To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša. Slovačka Republika će prihvatiti i Uverenja o životu koja su svojeručno napisana.

  Uverenje o životu možete poslati na sledeću adresu u Slovačkoj: podatelna@socpoist.sk

  Dodatne informacije možete potražiti na internet adresi organa za vezu Slovačke (Sociálna poistovna), koje će uskoro biti dostupne na engleskom i nemačkom jeziku:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na napred navedeni način.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji svoje starosne, porodične i invalidske penzije primaju iz Švajcarske da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Švajcarske Konfederacije, možete sami da pošaljete traženo uverenje, bez overe. To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša.

  Navedeni dokumenti se mogu poslati na nekoliko načina:

  elektronskom poštom:AVS-46@zas.admin.ch

  faksom: +41 58 461 97 05

  Dodatne informacije i eventualne konsultacije možete potražiti na sledećoj internet adresi: www.zas.admin.ch ili putem telefona +41 58 461 91 11.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na neki od napred navedenih načina.
 • 27. mart 2020. godine

  Radi isplate godišnjeg dodatka korisnicima penzije iz Republike Slovenije, sa prebivalištem u Republici Srbiji, imajući u vidu otežano odvijanje poštanskog prometa zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je pozvao navedene korisnike da podatke o visini isplaćene inostrane penzije u januaru 2020. godine (iz Republike Srbije ili iz neke druge države) dostave putem interneta, a u skladu sa uputstvom koje im je dostavljeno putem pošte, uz obrazac „Izveštaj o visini inostrane penzije“. Istovremeno slovenački Zavod je naveo da je dostava podataka putem interneta besplatna, sigurna i jednostavna i treba da omogući blagovremenu i nesmetanu isplatu godišnjeg dodatka.

  Korisnici koji na ovaj način dostave tražene podatke do 30. aprila 2020. godine isplatu mogu da očekuju do 30. septembra 2020. godine, a korisnici koji podatak dostave do 30. septembra 2020. godine isplatu godišnjeg dodatka mogu da očekuju do kraja 2020. godine. U slučaju da korisnici do 30. septembra 2020. godine Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije ne pošalju podatak o visini inostrane penzije, godišnji dodatak će biti isplaćen u najnižem iznosu, odnosno u visini pripadajućeg srazmernog dela.
 • 25. mart 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 25. februar 2020. godine

  U Bakuu je, u periodu od 18. do 20. februara 2020. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Azerbejdžan u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Azerbejdžan, gospodin Mustafa Abasbajli, savetnik ministra rada i socijalne zaštite stanovništva.

  Na sastanku su dve delegacije razmenile informacije o pravnim propisima u oblasti socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Azerbejdžan. Nakon toga izvršena je detaljna analiza nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova. Dogovoreno je da se druga runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u drugoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma.
 • 31. januar 2020. godine

  Na poziv Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 30. i 31. januara 2020. godine, u saradnji sa Kancelarijom atašea za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, organizovana poseta gospodina Hans Aubauera, direktora Zavoda za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti Republike Austrije - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), nadležnim institucijama za oblast socijalnog osiguranja u Republici Srbiji. Na sastancima su razmenjene informacije u vezi sa organizacijom institucija socijalnog osiguranja i njihovim nadležnostima i predstavljeni su zakonski sistemi socijalnog osiguranja i reformski procesi koji se odvijaju u Srbiji i Austriji. Sastanci su održani sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
  Dogovoreno je da se intenzivira saradnja institucija dve države u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti
 • 10. januar 2020. godine

  1. marta 2020. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2018 i u službenom glasilu Republike Grčke, broj 198, deo A, od 9. decembra 2019. godine.
  Sporazum obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućava ostvarivanje prava iz ove oblasti u državama ugovornicama. Nadležan za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma, u Republici Srbiji je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je u Republici Grčkoj to Zajednički zavod socijalnog osiguranja (EFKA): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (telefon +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. januar 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima penzija iz Federacije Bosne i Hercegovine

  Obaveštavamo korisnike penzije Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidskog osiguranja, da je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U- 36/18 od 12. novembra 2019. godine, utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na obustavu isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

  Navedena presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je objavljena u „Službenim novinama FBiH,“ broj: 93/19, 11. decembra 2019. godine, pa se prema tome odredba člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće primenjivati počev od 11. decembra 2019. godine.

  Imajući u vidu navedenu Presudu, korisnici penzije kojima je, u skladu sa članom 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju radi uspostavljanja isplate penzije, treba da podnesu zahtev za uspostavu isplate penzije nadležnoj službi Federalnog zavoda.

  Ovo obaveštenje se ne odnosi na korisnike porodične penzije i korisnike penzije po Zakonu o privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Informaciju o ovom obaveštenju možete pogledati i na veb stranici Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (www.fzmiopio.ba).
 • 2019. godina

 • 17. decembar 2019. godine

  U periodu od 10. do 12. decembra, u Beogradu, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Austrije, u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Republike Austrije Peter Wieninger, rukovodilac Odeljenja za internacionalna pitanja, u Glavnom savezu austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.
  Dve strane su razmenile informacije o promenama koje su nastupile u zakonodavstvima dveju država, kao i liste osoba za kontakt. Austrijska strana je obavestila o organizacionim promenama kod nosilaca socijalnog osiguranja i organa za vezu u Republici Austriji, koje će nastupiti od 1. januara 2020. godine.
  Na razgovorima su dogovoreni dalji koraci u postupku zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja, i razmatrana inicijativa srpske strane za prelazak na obračun stvarnih troškova zdravstvene zaštite za sve katerogije osiguranika.
 • 5. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 16. decembra 2019. godine u Užicu i 17. decembra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Užicu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Užice

  Plakat, Beograd
 • 4. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, održaće se 12. decembra 2019. godine u Nišu i 13. decembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore , u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Nišu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Niš

  Plakat, Beograd
 • 19.-21. novembar 2019. godine

  U Moskvi su, u periodu od 19. do 21. novembra 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije, u vezi sa pitanjima koja su se pojavila u sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, od njegovog stupanja na snagu 1. marta 2019. godine.

  Na razgovorima razmatrana su određena pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja koja se odnose na ostvarivanje prava na penziju u obe države ugovornice i postupanje nadležnih nosilaca u određenim spornim situacijama. S tim u vezi postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu jednakom postupanju nosilaca obe države, uspostavljanju jedinstvene prakse i da olakšaju ostvarivanje prava osiguranicima i korisnicima prava. Zajednički je konstatovana potreba uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca i dogovoreni dalji koraci u cilju zaključivanja ovog dogovora.

  Nakon analize prethodnog perioda primene Sporazuma, utvrđena je i potreba izmene pojedinih dvojezičnih obrazaca u cilju efikasnije primene Sporazuma.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Ruske Federacije potpredsednik Uprave Penzijskog fonda Ruske Federacije, gospodin Sergej Čirkov.
 • 7. novembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. i 6. novembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. novembar 2019. godine

  U Tunisu je, u periodu od 28. do 31. oktobra 2019. godine, održana druga runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Tunis u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Dve delegacije su izvršile detaljnu analizu nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova.

  Dogovoreno je da se treća runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u prvoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma i razmatranja odredaba Nacrta administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma.
 • 28. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 5. novembra 2019. godine, u Senti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Senti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat Senta
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Berlinu je, 17. oktobra 2019. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2018. i 2019. godini, i određeni termini i mesta održavanja dana savetovanja u 2020. i 2021. godini. Takođe je dogovoreno da se uvede novi vid saradnje između dve države - razmena stručnjaka, i u tom smislu dogovoreno je njihovo održavanje 2020. godine u Landshutu i 2021. godine u Beogradu.

  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Briselu (Kraljevina Belgija) je u periodu od 14. do 18. oktobra 2019. godine održan Svetski kongres za socijalno osiguranje i 33. zasedanje Generalne skupštine Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje (International Social Security Association – ISSA), na kome je učestvovalo preko 1200 učesnika iz 330 različitih organizacija, iz 140 zemalja sveta.

  U okviru petodnevnog rada održan je veliki broj sesija, panela i prezentacija, na kojima su predstavljeni pogledi država i institucija socijalnog osiguranja o mogućim pravcima rešavanje novih izazova u vezi sa digitalnom ekonomijom i novim oblicima rada, uslovljenih sve bržim tehnološkim, ekonomskim i demografskim promenama u svetu, starenjem stanovništva i drugim izazovima sa kojima se suočavaju sistemi socijalne zaštite država u svetu. Na kongresu su bili predstavljene organizacije i institucije sa svih kontitenata.

  U okviru kongresa dodeljene su povelje i plakete pojedincima i institucijama za doprinos koji su dali na unapređenju socijalne zaštite i promovisanju ideja ove najveće svetske organizacije u oblasti socijalnog osiguranja.

  Belgija, kao zemlja domaćin ovog velikog skupa, predstavila je svoj sistem socijalnog osiguranja i rešenja koje primenjuju njene institucije socijalnog osiguranja.

  Na kongresu su učestvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, kao pridruženog člana Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje i tom prilikom su ostvareni brojni međunarodni kontakti. Između ostalih, održan je sastanak direktora Zavoda gospodina Zorana Panovića sa Generalnim sekretarom Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje gospodinom Marcelo Abi-Ramia Caetano, na kome je razgovarano o mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje i organizovanja zajedničkih aktovnosti u narednom periodu.
 • 10. oktobar 2019. godine

  U Ljubljani su, 8. i 9. oktobra 2019. godine, u Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održaće se 15. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu i 16. oktobra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd

  Plakat, Novi Sad
 • 1. – 4. oktobar 2019.

  U Beogradu su, od 1. do 4. oktobra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca, za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti po njihovom stupanju na snagu.
 • 23. – 27. septembar 2019. godine

  U Varšavi, Republika Poljska, od 23. do 27. septembra 2019. godine održani su pregovori nadležnih ministarsta dve države, na kojima je razmatran nacrt novog sporazuma o socijalnom osiguranju, koji bi zamenio postojeću Konvenciju o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske iz 1958. godine. Na pregovorima je usaglašen određen broj članova novog sporazuma i dogovoreno je da se sledeća runda pregovora održi u Beogradu tokom 2020. godine.
 • 20. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 1. oktobra 2019. godine, u Lincu i 2. oktobra 2019. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Lincu, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Linc

  Plakat, Beč
 • 12. septembar 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 24. septembra 2019. godine, u Kraljevu i 25. i 26. septembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat, Beograd
 • 10. i 11. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 10. i 11. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Turske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Tom prilikom, imajući u vidu da se od početka primene sporazuma, kraja 2013. godine, nisu održavali razgovori organa za vezu, sagledavana su iskustva stečena u tom periodu i razmatrana su pitanja koja su se pojavila, a koja otežavaju njegovu efikasnu primenu. Razmenjene su informacije o zakonodavstvima dveju država, kao i ažurirane liste sa kontakt osobama za primenu Sporazuma i adresama organizacionih jedinica nadležnih nosilaca.

  Razgovarano je o postupku nakande troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Protokola o naknadi troškva zdravstvene zaštite.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Republike Turske direktor Direktorata za penzijsko osiguranje u Zavodu za socijalnu sigurnost, gospodin İsmail Yilmaz.
 • 10. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 17. i 18. septembra 2019. godine, u Zenici. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Zenici mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Zenica
 • 6. septembar 2019. godine

  U periodu od 27. do 29. avgusta 2019. godine, obavljena je ekspertska poseta delegacije Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt – PVA) rehabilitacionim centrima i specijalnim bolnicama u Republici Srbiji. Cilj posete bio je upoznavanje sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara u postupku lečenja i medicinske rehabilitacije osiguranika i korisnika penzija. Poseta predstavlja nastavak aktivnosti nadležnih institucija Republike Srbije i Republike Austrije, koje se sprovode od 2017. godine, a imaju za cilj uspostavljanje institucionalne saradnje i omogućavanje lečenja, rehabilitacije i oporavka austrijskih osiguranika i korisnika penzija u rehabilitacionim centrima u Republici Srbiji. Posetom su bili obuhvaćeni rehabilitacioni centri - Institut za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Specijalna bolnica „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalna bolnica „Čigota“ Zlatibor i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 5. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj potpisali su Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca. Novi dogovor predviđa da će se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranika država ugovornica naknađivati u stvarnim iznosima, a ne plaćanjem mesečnih paušalnih iznosa. Ovakav način obračuna troškova će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

  Dve delegacije su razgovorale o nastavku rada na zaključivanju Protokola o elektronskoj razmeni podataka u oblaste zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Narodne Republike Kine. Delegaciju Narodne Republike Kine predvodio je gospodin Jia Huaibin, generalni direktor Uprave za socijalno osiguranje, dok je srpsku delegaciju, koja je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predvodio gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  Na sastanku su razmatrani postupci za primenu Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji treba da bude potpisan do kraja godine. Zajednički su dogovoreni trojezični obrasci koji će biti sastavni deo Administrativnog sporazuma, čime su stvoreni uslovi za njegovo potpisivanje.

  Tokom rada, predstavnike Narodne Republike Kine pozdravio je gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom je izrazio zadovoljstvo napredkom saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između dve tradicionalno prijateljske zemlje.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Ohridu, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, 20. i 21. juna 2019. godine, održan je 11. susret direktora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja država nastalih na ppostoru bivše SFRJ. Navedenom skupu, kao gosti prisustvovali su i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i Instituta za socijalno osiguranje Republike Albanije. Učesnike je pozdravila ministarka rada i socijalnog osiguranja Severne Makedonije Mila Carovska.

  Na sastanku su razmenjene informacije u vezi sa sprovođenjem međusobno zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a odnose se na pitanja ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ponovnog obračuna penzija, elektronske razmene podataka i doneti su odgovarajući zaključci čijom realizacijom u narednom periodu treba da se obezbedi veća efikasnost u sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju u ovoj oblasti i brže ostvarivanje prava osiguranika i korisnika država ugovornica. Centralna tema ovog skupa je nosila naziv ''Perspektive kretanja broja penzionera u narednih deset godina'' u vezi koje je nakon iznetih prezentacija zaključeno da je migracija i demografija u državama sa područja bivše SFRJ ozbiljan i osnovni problem sa kojim se susrećemo i koje imaju ogroman uticaj na održivost penzijskih sistema i da se za navedene izazove mora pronalaziti adekvatan odgovor.

  Sledeći susreti će se održati 2020. godine u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • 12. i 13. jun 2019. godine

  U Bijeljini su, 12. i 13. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju i otežavaju primenu Sporazuma i postignuti su odgovarajući dogovori, koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje. Istovremeno su razmatrani i rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine održanih u periodu od 2015. do 2018. godine i dogovreno je da se dani savetovanja i u buduće održavaju dva puta godišnje, u organizaciji Republike Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine.
 • 24. maj 2019. godine

  U Parizu su, u periodu od 20. do 23. maja 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u cilju stvaranja neophodnih uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, nakon njegovog stupanja na snagu, u smislu utvrđivanja adekvatnih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja (prava na dečiji dodatak). Francusku delegaciju predvodio je gospodin Philippe Sanson, direktor Centra za evropske i međunarodne veze u oblasti socijalnog osiguranja (CLEISS), a srpsku delegaciju gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  U okviru razgovora, 23. maja 2019. godine, održan je i poseban sastanak sa predstavnicima Nacionalnog fonda za starosno osiguranje (CNAV) - Direkcija za međunarodne odnose i Zavoda za penzijsko osiguranje i zdravlje na radu (CARSAT) nadležnim za lica sa prebivalištem u Srbiji, u cilju pojašnjenja načina postupanja u postupcima rešavanja zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.
 • 8. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 14. maja 2019. godine, u Budimpešti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Budimpešti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Budimpešta
 • 6. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, održaće se 14. maja 2019. godine u Leskovcu i 15. maja 2019. godine u Vranju. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Leskovcu, odnosno Vranju mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Leskovac

  Plakat, Vranje
 • 25. april 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 8. maja 2019. godine u Zagrebu i 9. maja 2019. godine u Slavonskom Brodu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Hrvatskoj u maju mesecu, a u Srbiji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Zagrebu, odnosno Slavonskom Brodu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Zagreb

  Plakat, Slavonski Brod
 • 26. mart 2019. godine

  U Budimpešti su, 26. marta 2019. Godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja i međusobnoj komunikaciji u slučaju nastanka spornih situacija, kao i o postupku prijavljivanja članova porodice osiguranika sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice. Razmatrana su i pitanja u vezi sa međusobnom naknadom nastalih troškova zdravstvene zaštite.
 • 25. mart 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, održaće se 9. aprila 2019. godine u Kraljevu i 10. aprila 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu mesecu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat,Beograd
 • 8. mart 2019. godine

  U Beogradu je, u periodu od 4. do 7. marta 2019. godine, održana prva runda pregovora srpske i tuniske delegacije u cilju razmatranja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni određeni članovi Sporazuma i postignut dogovor da se druga runda pregovora na kojima će se razmatrati preostali članovi Sporazuma i Nacrt administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma održi u Tunisu, krajem 2019. godine.
 • 4. mart 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 19. i 20. marta 2019. godine, u Berlinu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Berlinu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Berlin
 • 1. mart 2019. godine

  1. marta 2019. godine stupio je na snagu Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 19. decembra 2017. godine, u Moskvi (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 9/2018), čije se odredbe odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i naknade troškova sahrane. Istovremeno sa Sporazumom, na snagu su stupili i Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, kao i Protokol organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma.
 • 22. februar 2019. godine

  U Beogradu je, 22. februara 2019. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, u čijem sastavu je od 1. novembra 2017. godine i Nacionalni zavod za penzijsko osiguranje Mađarske (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság). Na sastanku je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih u 2018. godini. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2019. i 2020. godini, kao i za isti period, termini ekspertske razmene stručnjaka između nosilaca penzijskog osiguranja dve države.
 • 18. januar 2019. godine

  Dana 17. januara 2019. godine, u Beogradu, potpisan je Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Penzijskog fonda Ruske Federacije, Fonda za socijalno osiguranje Ruske Federacije, Federalne državne budžetske ustanove za medicinsko - socijalnu ekspertizu "Federalni biro medicinsko - socijalne ekspertize" Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine i Administrativnog sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Zaključivanjem navedenih sporazuma i utvrđivanjem dvojezičnih obrazaca za njihovu primenu stvoreni su uslovi za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.
 •  

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE