ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Права из социјалног осигурања Права из пензијског и инвалидског осигурања Породична пензија
A A A    Штампај


ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Услови за стицање права

Право на породичну пензију могу остварити чланови породице:

1) умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за инвалидску пензију и
2) умрлог корисника старосне или инвалидске пензије.

Удова стиче право на породичну пензију, ако је:

− до смрти брачног друга, навршила 50 година живота или
− до смрти брачног друга, или у року од једне године од дана смрти брачног друга, постала потпуно неспособна за рад или
− после смрти брачног друга, остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију, а удова обавља родитељску дужност према тој деци. Удова која у току трајања права према том основу постане потпуно неспособна за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Удова која, до смрти брачног друга није навршила 53 година живота, али је навршила 45 година живота, стиче право на породичну пензију кад наврши 53 година живота.

Удовац стиче право на породичну пензију ако је:

− до смрти брачног друга, навршио 58 година живота или
− до смрти брачног друга, или у року од једне године од дана смрти брачног друга, постао потпуно неспособан за рад или
− после смрти брачног друга остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију, а удовац обавља родитељску дужност према тој деци.

Последњим изменама и допунама Закона уведена је новина у погледу услова за остваривање права на породичну пензију удове/удовца. Наиме, прописано је да ако је умрли осигураник или умрли корисник старосне или инвалидске пензије у тренутку закључења брака навршио 65 (мушкарац), односно 60 (жена) година живота, брачни друг може стећи право на породичну пензију под условом да имају заједничко дете или да је брак трајао најмање две године.

Разведени брачни друг може остварити право на породичну пензију ако му је судском пресудом утврђено право на издржавање.

Брачни друг професионалног војног лица према прописима о Војсци Србије које је погинуло за време дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на прописане године живота, под условом да није поново склопио брак, односно, ако има децу, да су деца завршила школовање.

Дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота.

После навршених 15 година живота, дете стиче право на породичну пензију и она му припада до завршетка школовања, али највише до навршених:

− 20 година живота, ако похађа средњу школу
− 26 година живота, ако похађа високошколску установу.

Дете неспособно за самосталан живот и рад стиче право на породичну пензију и она му припада док траје та неспособност, ако је настала до узраста до кога се деци обезбеђује право на породичну пензију.

Дете неспособно за самосталан живот и рад стиче право на породичну пензију и она му припада док траје та неспособност, ако је настала после узраста до кога се обезбеђује право на породичну пензију, а пре смрти осигураника, односно корисника права, под условом да га је осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти.

Детету коме је школовање прекинуто због болести, право на породичну пензију припада за време болести до прописаних година живота, као и изнад тих година, али највише за онолико времена колико је због болести изгубило од школовања.

Детету коме је школовање прекинуто због служења војног рока припада право на породичну пензију и за време служења војног рока, али најдуже до навршене 27 године живота.

Инвалидно дете, у складу са прописима о разврставању деце ометене у развоју и дете неспособно за самосталан живот и рад, ако је та неспособност настала после узраста до кога се обезбеђује право на породичну пензију, а пре смрти осигураника, односно корисника права, под условом да га је осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти, стиче право на породичну пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности.

Родитељ осигураника, односно корисника права (отац и мајка, очух и маћеха и усвојилац), кога је он издржавао до своје смрти, стиче право на породичну пензију, ако је до његове смрти:

− навршио 65 година живота (мушкарац), односно 60 година живота (жена) или
− постао потпуно неспособан за рад.

Прелазни период

У Законом предвиђеном прелазном периоду удова, удовац и родитељи стичу право на породичну пензију под повољнијим условима, и то:

Удова:
− у 2011. години - 50 година живота;
− у 2012. години - 50 година и шест месеци живота;
− у 2013. години - 51 годину живота;
− у 2014. години - 51 годину и шест месеци живота;i
− у 2015. години - 52 године живота и
− у 2016. години - 52 године и шест месеци живота.

Удовац:
− у 2011. години - 55 година живота;
− у 2012. години - 55 година и шест месеци живота;
− у 2013. години - 56 година живота;
− у 2014. години - 56 година и шест месеци живота;
− у 2015. години - 57 година живота и
− у 2016. години - 57 година и шест месеци живота.

Поступак остваривања права

Поступак за остваривање права на породичну пензију покреће се захтевом уз који треба приложити:

 • Извод из матичне књиге умрлих (у оригиналу или овереној фотокопији)
 • Извод из матичне књиге рођених, односно фотокопију личне карте
 • Извод из матичне књиге венчаних издат после смрти осигураника, односно корисника права
 • Правоснажну судску пресуду о разводу брака и досуђеном издржавању за разведеног брачног друга
 • Доказ о школовању (за децу старију од 15 година)
 • Образац бр. 1 издат од стране изабраног лекара, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, снимци, отпусне листе и др.) за лица неспособна за самосталан живот и рад. За децу неспособну за самосталан живот и рад решење о категоризацији
 • Пореско уверење (за подносиоце захтева) о укупној висини месечног прихода у кварталу пре смрти осигураника, односно корисника права, имена и адресе лица која могу да потврде чињеницу издржавања, када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију
 • Решење о старатељству (уколико је то потребно)

Уколико се захтев подноси по смрти умрлог осигураника, поред напред наведене документације, треба приложити и:

 • Пријаву о повреди на раду, уколико је смрт осигураника настала као последица повреде на раду
 • Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека), за умрлог осигураника
 • Фотокопије здравствених књижица чланова породице
 • Доказе о пензијском стажу умрлог осигураника навршеном у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 • Уверење о обављању самосталне делатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење или савез (за период до 31. децембра 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 01. јануара 2006. године.)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) за период обављања самосталне делатности. Ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. децембра 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. августа 2004. године)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) издато за период обављања пољопривредне делатности
 • Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање за чланове породице
 • Доказе о навршеном стажу осигурања у иностранству за преминулог осигураника

Породична пензија се исплаћује од дана испуњења услова ако је захтев поднет у року од шест месеци од првог наредног дана од дана смрти осигураника, односно од дана смрти корисника, а ако је захтев поднет по истеку тог рока, исплата се врши од дана подношења захтева и за шест месеци уназад, под условом да подносилац захтева у том периоду није био у осигурању.

Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника обуставља се исплата пензије. Законом је предвиђен изузетак од овог принципа. Наиме, исплата породичне пензије се не обуставља у случају када корисник пензије остварује уговорену накнаду на месечном нивоу у износу нижем од 50% од најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ