ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Права из социјалног осигурања Права из пензијског и инвалидског осигурања Инвалидска пензија
A A A    Штампај


ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

Дефиниција инвалидности

Инвалидност постоји када код осигураника настане потпуни губитак радне способности, односно кад код професионалног војног лица настане потпуни губитак способности за професионалну војну службу, због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.

Инвалидност може настати као последица болести, повреде ван рада, повреде на раду и професионалне болести..

Услови за стицање права

Да би лице стекло право на инвалидску пензију истовремено морају бити испуњени услови у погледу:

- постојања инвалидности и
- стажа осигурања

Законом су прописани различити услови у погледу стажа осигурања, у зависности од узрока настанка инвалидности, и то:

− ако је инвалидност проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, без обзира на дужину стажа осигурања

− ако је инвалидност проузрокована повредом ван рада или болешћу, под условом да је губитак радне способности настао пре навршења година живота прописаних за стицање права на старосну пензију и да има навршених пет година стажа осигурања.

Изузетно, осигураник код кога је инвалидност проузрокована болешћу или повредом ван рада настала до навршене 30. године живота, право на инвалидску пензију стиче под повољнијим условима у погледу стажа осигурања, и то:

- ако је инвалидност настала до навршене 20. године живота – потребно је годину дана стажа осигурања
- када је инвалидност настала до навршене 25. године живота – потребно је две године стажа осигурања
- када је инвалидност настала до навршене 30. године живота – потребно је три године стажа осигурања.

Повредом на раду сматра се:

− повреда осигураника проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела или другим променама физиолошког стања организма, која се догодила у просторној, временској и узрочној вези са обављањем посла по основу кога је осигуран

− повреда коју осигураник претрпи на редовном путу од стана до места рада и обрнуто, као и на путу предузетом ради извршавања службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад

− обољење осигураника које је настало непосредно или као искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања посла по основу кога је осигураник осигуран

− повреда коју осигураник претрпи у вези са коришћењем права на здравствену заштиту по основу повреде на раду и професионалне болести и

− повреда коју осигураник претрпи учествујући у акцијама спасавања или одбране од елементарне непогоде, у војној вежби, на радном кампу или такмичењу.

Професионалне болести су болести настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник обављао.

Професионалне болести су утврђене Правилником о утврђивању професионалних болести ("Службени гласник РС", број 105/03).

Поступак остваривања права

Поступак за остваривање права по основу инвалидности покреће се, на захтев осигураника, уз који се доставља предлог за утврђивање инвалидности (образац број 1) који даје изабрани лекар у дому здравља. За професионална војна лица, предлог за утврђивање инвалидности на обрасцу 1. даје председник Више војнолекарске комисије.

Чињеницу постојања инвалидности и њен узрок утврђују органи вештачења својим налазом, мишљењем и оценом у складу са Правилником о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање ("Службени гласник РС", бр. 59/08 и 75/08 и исправка 24/11 и 7/12).
Инвалидска пензија исплаћује се од дана престанка осигурања.

Када се право на инвалидску пензију остварује по престанку осигурања, а инвалидност је постојала и пре подношења захтева, инвалидска пензија се исплаћује од дана настанка инвалидности, али највише за шест месеци од дана подношења захтева.

Уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију треба приложити:

 • Образац бр. 1. издат од стране изабраног лекара, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, снимци, отпусне листе и др).
 • Потврду о радном месту са описом послова које осигураник обавља у моменту подношења захтева
 • Пријаву о повреди на раду, уколико је осигураник претрпео повреду на раду
 • Доказ о регулисаном војном року (фотокопију војне књижице или уверење војног одсека)
 • Доказ о коришћењу права, односно евиденцији код Националне службе за запошљавање
 • Фотокопију личне карте
 • Фотокопију здравствене књижице
 • Доказе о стажу осигурања навршеном у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 • Уверење о обављању самосталне делатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење или савез (за период до 31. децембра 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 01. јануара 2006. године.)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) за период обављања самосталне делатности. Ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. децембра 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. августа 2004. године)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) издато за период обављања пољопривредне делатности

Контролни преглед

Обавезан конролни преглед се обавља најкасније у року од три године од дана утврђивања инвалидности. Конролни преглед се не обавља у случајевима утврђеним актом Фонда.

Промене у стању инвалидности које су од утицаја на право на инвалидску пензију утврђују се у поступку покренутом по захтеву осигураника или по службеној дужности.

Кориснику инвалидске пензије који се не одазове на контролни преглед исплата пензије се обуставља за све време док се не одазове позиву.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ