ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Права из социјалног осигурања Права из пензијског и инвалидског осигурања Превремена старосна пензија
A A A    Штампај


ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Услови за стицање права

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 1. јануара 2015. године, у пензијски систем Србије уведен је институт превремене старосне пензије.

Да би осигураник стекао право на старосну пензију потребно је да, истовремено, испуни услове у погледу:

- година живота и
- стажа осигурања.

Право на превремену старосну пензију осигураник стиче када наврши најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота.Ова одредба ће се у потпуности примењивати тек од 2024. године, јер је Законом прописан прелазни период у коме ће се ти услови у погледу навршења потребних година живота уводити поступно.


ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА

Законом је предвиђен прелазни период у коме осигураник стиче право на превремену старосну пензију кад наврши:

1) у 2015. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година живота (мушкарац), односно 36 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 54 године и четири месеца живота (жена);

2) у 2016. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота (мушкарац), односно 37 година стажа осигурања и 55 година живота (жена);

3) у 2017. години, 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и четири месеца живота (мушкарац), односно 37 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота (жена);

4) у 2018. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година живота (мушкарац), односно 38 година стажа осигурања и најмање 56 година и четири месеца живота (жена);

5) у 2019. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година и осам месеци живота (мушкарац), односно 38 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 57 година живота (жена);

6) у 2020. години, 40 година стажа осигурања и најмање 58 година и четири месеца живота (мушкарац), односно 39 година стажа осигурања и најмање 57 година и осам месеци живота (жена);

7) у 2021. години, 40 година стажа осигурања и најмање 59 година живота (мушкарац), односно 39 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 58 година и четири месеца живота (жена);

8) у 2022. години, 40 година стажа осигурања и најмање 59 година и шест месеци живота (мушкарац), односно 39 година и осам месеци стажа осигурања и најмање 59 година живота (жена);

9) у 2023. години, 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота (мушкарац), односно 40 година стажа осигурања и најмање 59 година и шест месеци живота (жена).

ВИСИНА ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ

Висина превремене старосне пензије одређује се на исти начин као и висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота, а може се умањити највише до 20,4%.

ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ ЗА ОСИГУРАНИКА ЖЕНУ

Законом је предвиђен прелазни период за осигураника жену у коме се трајно умањење за 0,34% за сваки месец ранијег одласка у пензију рачуна пре навршених:

1) у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;

1) у 2016. години, 61 годину живота;

1) у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;

1) у 2018. години, 62 године живота;

1) у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;

1) у 2020. години, 63 године живота;

1) у 2021. години, 63 године и два месеца живота;

1) у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;

1) у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;

1) у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;

1) у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;

1) у 2026. години, 64 године живота;

1) у 2027. години, 64 године и два месеца живота;

1) у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;

1) у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;

1) у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;

1) у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.

ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА

Право на превремену старосну пензију остварује се после престанка осигурања, осим за осигуранике који обављају делатност у складу са законом којим се уређује рад приватних предузетника који право на превремену старосну пензију могу остварити испуњењем услова за стицање права на превремену старосну пензију.

Превремена старосна пензија се исплаћује од дана испуњења услова, ако је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права, односно од дана престанка осигурања, а ако је захтев поднет по истеку тог рока, од дана подношења захтева и за шест месеци уназад.

Корисник превремене старосне пензије се може запослити, односно отпочети да обавља самосталну, односно пољопривредну делатност. По престанку тог запослења, односно обављања те делатности, осигураник има право на поновно одређивање висине пензије, под условом да је (по том основу) био осигуран најмање годину дана.

Уз захтев за остваривање права на превремену старосну пензију треба приложити:

 • Фотокопију личне карте
 • Доказе о пензијском стажу навршеном у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенифицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопијии
 • Доказ о престанку запослења - решење (у оригиналу или овереној фотокопији)
 • Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека)
 • Доказ о коришћењу права, односно евиденцији код Националне службе за запошљавање
 • Уверење о обављању самосталне делатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење или савез (за период до 31. децембра 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 01. јануара 2006. године.)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) за период обављања самосталне делатности. Ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. децембра 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. августа 2004. године)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) издато за период обављања пољопривредне делатности
 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ