VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja  Pravo na naknadu za telesno oštećenje
A A A     Štampaj


PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA TELESNO OŠTEĆENJE

Telesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba.

Osiguranik stiče pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ukoliko je telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesinalnom bolešću i koje iznosi najmanje 30%.

Telesna oštećenja su razvrstana prema težini i mogu se utvrditi u procentu od najviše 100%, a najmanje 30%.

Novčana naknada za telesno oštećenje isplaćuje se od dana nastanka telesnog oštećenja, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, ako je telesno oštećenje postojalo ranije.

Telesna oštećenja su utvrđena Pravilnikom o utvrđivanju telesnih oštećenja ("Službeni glasnik RS", br. 105/03 i 120/08).

Uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

  • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja
  • Fotokopija lične karte

Za slučaj da je podnosilac zahteva osiguranik, pored navedene, treba priložiti i sledeću dokumentaciju:

  • Overena fotokopija radne knjižice
  • Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ
  • Prijava o povredi na radu, ukoliko je telesno oštećenje nastalo kao posledica povrede na radu
 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE