VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Porodična penzija
A A A    Štampaj


PORODIČNA PENZIJA

Uslovi za sticanje prava

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju i
2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Udova stiče pravo na porodičnu penziju, ako je:

− do smrti bračnog druga, navršila 53 godina života ili
− do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga, postala potpuno nesposobna za rad ili
− posle smrti bračnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju, a udova obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udova koja u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udova koja, do smrti bračnog druga nije navršila 53 godine života, ali je navršila 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad navrši 53 godine života.

Udovac stiče pravo na porodičnu penziju ako je:

− do smrti bračnog druga, navršio 58 godina života ili
− do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga, postao potpuno nesposoban za rad ili
− posle smrti bračnog druga ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona uvedena je novina u pogledu uslova za ostvarivanje prava na porodičnu penziju udove/udovca. Naime, propisanoi je da ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio 65 (muškarac), odnosno 60 (žena) godina života, bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Razvedeni bračni drug može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Bračni drug profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na propisane godine života, pod uslovom da nije ponovo sklopio brak, odnosno, ako ima decu, da su deca završila školovanje.

Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života.

Posle navršenih 15 godina života, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najviše do navršenih:

− 20 godina života, ako pohađa srednju školu
− 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu,

Dete nesposobno za samostalan život i rad stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje ta nesposobnost, ako je nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju.

Dete nesposobno za samostalan život i rad stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje ta nesposobnost, ako je nastala posle uzrasta do koga se obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, a pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodičnu penziju pripada za vreme bolesti do propisanih godina života, kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka pripada pravo na porodičnu penziju i za vreme služenja vojnog roka, ali najduže do navršene 27 godine života.

Invalidno dete, u skladu sa propisima o razvrstavanju dece ometene u razvoju i dete nesposobno za samostalan život i rad, ako je ta nesposobnost nastala posle uzrasta do koga se obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, a pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti, stiče pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Roditelj osiguranika, odnosno korisnika prava (otac i majka, očuh i maćeha i usvojilac), koga je on izdržavao do svoje smrti, stiče pravo na porodičnu penziju, ako je do njegove smrti:

− navršio 65 godina života (muškarac), odnosno 60 godina života (žena) ili
− postao potpuno nesposoban za rad.

Prelazni period

U Zakonom predviđenom prelaznom periodu udova, udovac i roditelji stiču pravo na porodičnu penziju pod povoljnijim uslovima, i to:

Udova:
− u 2011. godini - 50 godina života;
− u 2012. godini - 50 godina i šest meseci života;
− u 2013. godini - 51 godinu života;
− u 2014. godini - 51 godinu i šest meseci života;
− u 2015. godini - 52 godine života i
− u 2016. godini - 52 godine i šest meseci života.

Udovac:
− u 2011. godini - 55 godina života;
− u 2012. godini - 55 godina i šest meseci života;
− u 2013. godini - 56 godina života;
− u 2014. godini - 56 godina i šest meseci života;
− u 2015. godini - 57 godina života i
− u 2016. godini - 57 godina i šest meseci života.

Postupak ostvarivanja prava

Postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju pokreće se zahtevom uz koji treba priložiti:

 • Izvod iz matične knjige umrlih (u originalu ili overenoj fotokopiji)
 • Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno fotokopiju lične karte
 • Izvod iz matične knjige venčanih izdat posle smrti osiguranika, odnosno korisnika prava
 • Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga
 • Dokaz o školovanju (za decu stariju od 15 godina)
 • Obrazac br. 1 izdat od strane izabranog lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, snimci, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
 • Poresko uverenje (za podnosioce zahteva) o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 • Rešenje o starateljstvu (ukoliko je to potrebno)

Ukoliko se zahtev podnosi po smrti umrlog osiguranika, pored napred navedene dokumentacije, treba priložiti i:

 • Prijavu o povredi na radu, ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu
 • Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika
 • Fotokopije zdravstvenih knjižica članova porodice
 • Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika navršenom u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
 • Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)
 • Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavljanja samostalne delatnosti. Ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine)
 • Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 • Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice
 • Dokaze o navršenom stažu osiguranja u inostranstvu za preminulog osiguranika

Porodična penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od prvog narednog dana od dana smrti osiguranika, odnosno od dana smrti korisnika, a ako je zahtev podnet po isteku tog roka, isplata se vrši od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad, pod uslovom da podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju.

Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja se isplata penzije. Zakonom je predviđen izuzetak od ovog principa. Naime, isplata porodične penzije se ne obustavlja u slučaju kada korisnik penzije ostvaruje ugovorenu naknadu na mesečnom nivou u iznosu nižem od 50% od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE