VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Arhiva Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

  2020. godina

 • 22. decembar 2020. godine

  NOVI DOGOVOR O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH USLUGA I SADRŽAJU DVOJEZIČNIH OBRAZACA SA SLOVENIJOM

  Počev od 01. januara 2021. godine, u odnosima između Republike Srbije i Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja primenjivaće se novi Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca.

  Dogovor, koji su u Beogradu, 5. septembra 2019. godine, potpisali direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj, predviđa da se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu, za sve kategorije osiguranika država ugovornica, naknađuju u stvarnim iznosima troškova zdravstvene zaštite.

  Novim Dogovorom menja se način međusobnog potraživanja troškova između nadležnih nosilaca u oblasti zdravstvenog osiguranja, a korisnici kao i do sada, nesmetano, nastavljaju da koriste svoja prava na osnovu Sporazuma.

  Stupanjem na snagu novog Dogovora, prestaje da važi Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je potpisan u Ljubljani 5. novembra 2010. godine.
 • 11. decembar 2020. godine

  NOVČANA POMOĆ ZA PENZIONERE

  Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, počev od 17. decembra 2020. godine, isplatiće novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 dinara svim korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koji su pravo ostvarili zaključno sa 9. decembrom 2020. godine.

  Korisnicima kojima rešenje o priznavanju prava na penziju i ostalih navedenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja budu doneta nakon 9. decembra 2020. godine, novčana pomoć će se isplatiti jednokratno, nakon uspostavljene isplate prava.
 • 26. novembar 2020. godine

  BIH – OVERA POTVRDE O ŽIVOTU

  Podsećamo korisnike penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, kojima penziju isplaćuju nosioci penzijskog osiguranja Bosne i Hercegovine - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, odnosno Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, na obavezu blagovremenog dostavljanja overenog obrasca Potvrde o životu, do kraja 2020. godine, u cilju potvrđivanja činjenice života korisnika penzije i obezbeđivanja kontinuiteta u isplati penzije.

  Sve u vezi sa overom potvrde o životu, kao i obrazac Potvrda o životu možete da pročitate i preuzmete sa linkova navedenih institucija:

  - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Bijeljina

  - Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Overa obrasca Potvrda o životu, bez plaćanja naknade može da se izvrši u svim organizacionim jedinicama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na teritoriji Republike Srbije.

  Istovremeno podsećamo i korisnike penzija iz drugih država ugovornica na ovu obavezu, kako ne bi došli u situaciju da im se obustavi isplata penzije, zbog neblagovremeno izvršene dostave overene potvrde o životu.
 • 10. novembar 2020. godine

  ZPIZ - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE SLOVENIJE

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je, krajem oktobra 2020. godine, svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poštom poslao obrazac potvrde o životu. Overenu potvrdu o životu korisnici penzija moraju vratiti do kraja decembra 2020. Izuzetno, zbog vanrednih okolnosti povezanih sa epidemijom Covid - 19, slovenački nosilac će na zahtev korisnika davanja vršiti isplatu penzije i do tri meseca nakon navedenog roka, ukoliko korisnik nije u mogućnosti da overi svoju potvrdu o životu. Ovi korisnici dužni su da u produženom periodu slovenačkom nosiocu dostave uredno overenu potvrdu o životu.

  Potvrde o životu poslate su samo na adrese korisnika slovenačkih penzija koji nisu uključeni u elektronsku razmenu podataka o činjenici smrti koja se vrši između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Srbije i Slovenije.
 • 5. novembar 2020. godine

  Informacija o trinaestoj penziji korisnicima penzija iz Slovačke Republike

  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će svim svojim korisnicima, koji će u decembru 2020. godine imati pravo na isplatu penzije, isplatiti trinaestu penziju, a što je u skladu sa izmenama zakonodavstva Slovačke Republike od 1. aprila 2020. godine, kojim je uvedeno to pravo. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da biste ostvarili pravo na isplatu 13-te penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da, kao korisnik slovačke penzije, do 15. novembra 2020. godine, obavestite Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju ste primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny /=Notification of pension payments from abroad/. Detaljnije informacije o trinestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 2. oktobar 2020. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 1. oktobra 2020. godine je u Banji Koviljači održan sastanak između Zavoda za socijano osiguranje i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Kancelarijom atašea za socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt), kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Dogovorene su dalje aktivnosti kako bi se ugovor potpisao do kraja godine, a sa realizacijom otpočelo od 1. januara 2021. godine.
 • 2. oktobar 2020. godine

  Video konferencija Bugarska – NOI

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji, putem video konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, i s tim u vezi, zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje.

  Na održanom sastanku dve strane su konstatovale da se Sporazum efikasno primenjuje i da institucije dveju država koje rade na primeni imaju dobru saradnju. Nakon toga razmenjena su dosadašnja iskustva u oblasti elektronske razmene podataka i razmotrena su pravna i tehnička pitanja u vezi sa uspostavljanjem elektronske razmene podataka. Dve strane su se saglasile da se na početku saradnje elektronski razmenjuje podatak o činjenici smrti, a da se kasnije obim razmene proširi i na druge podatke iz ove oblasti. Dogovoreno je da dve strane, u što kraćem roku, zajednički usaglase tekst Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka, kao i Tehničkog protokola, koji će biti njegov sastavni deo, kako bi se nakon potpisivanja Sporazuma pristupilo njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 21. septembar 2020. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA SA BUGARSKOM

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji će biti održana video konferencija između organa za vezu Republike Srbije i Republike Bugarske, Zavoda za socijalno osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje. Tom prilikom razgovaraće se o uvođenju elektronske razmene podataka između nosilaca socijalnog osiguranja dve države u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 24. jul 2020. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA AUSTRIJSKIM ZAVODOM ZA PENZIJSKO OSIGURANjE

  Dana 22. jula 2020. godine u Beogradu/Beču je održana video konferencija između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Zavodom za penzijsko osiguranje Republike Austrije. Tom prilikom je razgovorano o realizaciji projekata medicinske rehabilitacije austrijskih osiguranika i korisnika penzija u specijalnoj bolnici „Banja Koviljača“. Na sastanku su detaljno razmotrena pitanja vezana za realizaciju projekta i dogovorene su dalje aktivnosti do kraja 2020. godine, kako bi se sa realizacijom počelo početkom 2021. godine.
 • 15. jul 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU U REPUBLICI SRBIJI

  Obaveštavamo korisnike inostranih penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju penziju, da iste mogu da overe u svim organizacionim jedinicama Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako što će zahtev podneti na jedan od ponuđena dva načina, bez potrebe dolaska na šaltere Fonda:

  • zahtev mogu podneti elektronski, preko web Portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda pio.rs/Elektronski servisi; Ukoliko je korisniku inostrani nosilac osiguranja dostavio obrazac potvrde/ uverenja o životu potrebno je da se isti popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi Fondu radi overe;

  • zahtev mogu podneti poštom, kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta; Na sajtu Fonda pio.rs/Poslovna mreža dostupne su adrese filijala; Uz popunjeni zahtev, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac potvrde/ uverenja o životu.

  Napominjemo da ukoliko korisnik nije dobio obrazac potvrde/uverenja o životu od inostranog nosioca osiguranja, može ga preuzeti i sa sajta Fonda pio.rs/Obrasci potvrda o životu, birajući željenu državuDostavljene potvrde o životu Fond će overiti i dostaviti korisniku putem pošte.
 • 30. jun 2020. godine

  ČEŠKA UPRAVA ZA SOCIJALNU SIGURNOST – PREKID POJEDNOSTAVLjENOG NAČINA SLANjA POTVRDE O ŽIVOTU ZA KORISNIKE PENZIJA SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení) dostavila je obaveštenje da je od 1. jula 2020. godine, ponovo uvedena obaveza dostavljanja overene Potvrde o životu redovnom poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5, Česká republika, čime je ukinut pojednostavljen način overe i slanja Potvrde o životu, koji je važio za vreme trajanja pandemije izazvane virusom COVID 19, kada su penzioneri popunjene i svojeručno potpisane Potvrde o životu, češkom nosiocu dostavljali elektronskim putem na adresu posta@cssz.cz .

  U slučaju da penzioner iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da overi Potvrdu o životu (npr. institucije koje vrše overu još uvek se nisu vratile u normalne tokove poslovanja, odnosno međunarodni poštanski saobraćaj je još uvek ograničen ili ukinut), ČSSZ će prihvatiti Potvrdu o životu overenu i dostavljenu na način koji je važio za vreme vanrednog stanja.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što ČSSZ primi Potvrdu o životu.

  Više informacija može se pronaći na internet stranici ČSSZ https://www.cssz.cz/web/en/conditions-for-paying-out-of-pension-benefits-to-persons-with-a-permanent-place-of-residence-outside-the-czech-republic .

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći na sledećem linku https://www.cssz.cz/web/en/forms.

 • 24. jun 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU – REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je saopštio da preporučuje svim korisnicima penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji su pravo na penziju ostvarili u inostranstvu, da inostranom nosiocu osiguranja (isplatiocu penzije) dostave overenu potvrdu o životu, bez obzira na činjenicu što su inostrani nosioci osiguranja dostavili obaveštenje da, u periodu dok traje vanredno stanje izazvano virusom Covid 19, neće obustavljati isplatu penzije zbog nedostavljanja overene potvrde o životu.

  Korisnici inostranih penzija mogu izvršiti overu potvrde o životu u bilo kojoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 22. jun 2020. godine

  PENZIJE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Prema obaveštenju iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa dogovorom da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu, nakon izvršene službene razmene podataka u vezi sa utvrđivanjem činjenice života između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod je uspostavio isplatu za 1176. korisnika penzije, uz isplatu svih pripadajućih razlika u 2020. godini.

  Pozivamo sve korisnike koji još nisu dostavili uverenje o životu da to učine što pre kako bi im Federalni zavod uspostavio isplatu penzije.
 • 12. jun 2020. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - POTVRDE O ŽIVOTU

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je korisnicima penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji nisu obuhvaćeni elektronskom razmenom podataka (17.177 korisnika), zaključno sa 2. junom 2020. godine, poslao Potvrde o životu sa napomenom da je iste potrebno popunjene, potpisane i overene dostaviti Zavodu, najkasnije do 31. jula 2020. godine. Korisnicima koji u predviđenom roku ne dostave Potvrdu o životu, isplata penzija biće obustavljena u septembru 2020. godine.
 • 4. jun 2020. godine

  FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE – NORMALIZACIJA RADA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je obaveštenje da je počev od 1. juna 2020. godine, ponovo uspostavljen prijem i neposredan rad sa stankama.

  To praktično znači da će se rad u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 3. jun 2020. godine

  INFORMACIJA ZA PENZIONERE RUSKE FEDERACIJE U SRBIJI

  Vlada Ruske Federacije je 17. aprila 2020. godine usvojila Uredbu, broj 530 ''O specifičnosti isplate penzija i drugih socijalnih davanja licima koja prebivaju izvan teritorije Ruske Federacije'', koja je privremenog karaktera i odnosi se na period od 1. marta 2020. godine do 30. juna 2020. godine. Po toj uredbi korisnicima penzija, kojima u tom periodu ističe rok važnosti dokumenata neophodnih za produženje isplate penzija, isplata će se izvršiti od strane PFRF i bez dokaza potvrđivanja činjenice života.

  U odnosu na lica koja prebivaju na teritoriji Republike Srbije, a postojanje činjenice života su potvrdila pre marta 2020. godine (vreme pre uvođenja mera ograničenja u vezi sa pandemijom korona virusa u većini država), isplata ruskih penzija u skladu sa Sporazumom biće sprovedena u junu ove godine, bez potvrđivanja činjenice života.

  Od jula 2020. godine isplata penzija će se vršiti prema dogovorenim pravilima, u skladu sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma, odnosno nakon dostave dokumenata u vezi sa potvrđivanjem postojanja činjenice života.
 • 27. maj 2020. godine

  INFORMACIJA O IZMENAMA PROPISA RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju od strane Penzijskog fonda Ruske Federacije (PFRF) dobijeno je obaveštenje o izmenama u zakonodavstvu Ruske Federacije, koje se sastoji u sledećem:

  Zakonom Ruske Federacije „O penzijskom osiguranju“ broj 400 – F3 od 28. decembra 2013, promenjeni su uslovi i struktura penzijskog osiguranja u pogledu podizanja starosne granice za odlazak u penziju, kao i smrti izdržavaoca za određene kategorije građanstva. Izmene se sprovode postepeno od 2019. godine, tako da će reforma biti završena 2028. godine. Starosna granica za odlazak u penziju povećana je za pet godina, tako da sada za žene iznosi 60, a za muškarce 65 godina. Uslovi za starosnu penziju dati su u tabeli.

  Za pojedinačne kategorije radno nesposobnih članova porodice u kojima je došlo do smrti hranitelja je takođe povećana starosna granica (to su, između ostalih, roditelji, suprug (supruga), a takođe deda i baba umrlog hranitelja, u odsustvu lica koje bi bilo u obavezi da ih izdržava, a u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije). Navedenim licima može biti određen penzijski iznos u slučaju da je reč o invalidima, koji su dostigli zakonom predviđenu starosnu granicu od 60, odnosno 65 godina (u zavisnosti od toga da li je reč o muškarcu ili ženi).

  Prema propisima Ruske Federacije, u skladu sa tačkom 19 Pravila broj 884 n, zahtev za sticanje prava na starosnu penziju može biti podnet i pre ispunjenja uslova za penzionisanje, ali ne ranije od mesec dana pre ispunjenja uslova za penziju.
 • 27. maj 2020. godine

  ZPIZ SLOVENIJE – PRESTANAK EPIDEMIJE, NORMALIZACIJA RADA

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je Vlada Republike Slovenije donela Odluku o prestanku epidemije COVID -19, od 31. maja 2020. godine.

  To praktično znači da će se rad u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 26. maj 2020. godine

  PRODUŽENjE ROKA ZA DOSTAVU POTVRDA O ŽIVOTU

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je na svojoj internet prezentaciji objavio informaciju o produženju roka za dostavljanje potvrda o životu za 30 dana, odnosno do 30. maja 2020. godine, za korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

  Po isteku roka, dostavljanje uverenja o životu korisnika penzija koji imaju prebivalište u navedenim državama, nastaviće se na uobičajeni način.
 • 19. maj 2020. godine

  ISPLATA INOSTRANIH PENZIJA - OVERA UVERENjA O ŽIVOTU

  Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji ukinuta je i zabrana kretanja licima koja su starija od 65 godina. Javne institucije, koje između ostalih poslova, vrše i overu uverenja o životu, ponovo putem šaltera rade sa strankama.

  To praktično znači da su ispunjeni svi uslovi da korisnici penzija postupe u skladu sa uputstvima koje su dobili, ili će dobiti od svojih inostranih isplatioca penzija u vezi sa overom potvrde o životu, odnosno da nesmetano izvrše overu svojih uverenja o životu. Overeno uverenje o životu potrebno je u predviđenom vremenskom intervalu dostaviti inostranom nosiocu penzijskog osiguranja koji vrši isplatu penzije.
 • 08. maj 2020. godine

  SEVERNA MAKEDONIJA – UVERENjE O ŽIVOTU

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije obavestio je da će i dalje, dok traju vanredne okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19, vršiti isplatu penzija korisnicima koji imaju prebivalište van teritorije Severne Makedonije i u slučaju nedostavljanja uverenja o životu.

  Nakon što se steknu uslovi za overu uverenja o životu, korisnici će biti u obavezi da u roku od 30 dana Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije dostave uverenje o životu o putem pošte.
 • 07. maj 2020. godine

  Izveštaj o radu Zavoda za socijalno osiguranje u periodu od 15. marta do 6. maja 2020. godine možete pogledati ovde.
 • 24. april 2020. godine

  Prema inforamciji dobijenoj od Penzijskog fonda Ruske Federacije postupak potvrđivanja činjenice života, kao uslov za nesmetanu i kontinuiranu isplatu penzije, u odnosu na korisnike ruske penzije kojima se penzija isplaćuje na teritoriji Republike Srbije, je i u vreme vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom virusom COVID-19, ostao nepromenjen. To praktično znači da je, kao i do sada, potrebno da se vrši redovna overa Potvrde o životu i dostavom preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o tome kvartalno obaveštava ruski nosilac. Za slučaj da zbog nedostavljanja Potvrde o životu dođe do obustave isplate, isplata će se ponovo uspostaviti nakon što se izvrši overa Potvde o životu, ali najviše za 3 godine unazad.
 • 22. april 2020. godine

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení) na svojoj internet prezentaciji, link: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19, saopštila je informaciju o načinu isplate penzija u inostranstvu za vreme pandemije virusa COVID–19.

  Penzionerima koji žive u inostranstvu, a koji penziju primaju iz češkog penzijskog osiguranja preko svojih bankovnih računa i dalje će se isplaćivati penzija na osnovu dostavljene Potvrde o životu.

  Tokom trajanja vanrednog stanja, a najkasnije do 31. maja 2020. (ovaj datum se može vremenom menjati), CSSA će prihvatiti Potvrdu o životu čak i bez zvanične overe sa svojeručnim potpisom penzionera. Obrazac potvrde o životu dostupan je na češkom jeziku na internet strani CSSA https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu;
  jednostavno ispuniti obrazac, potpisati ga i upisati datum, a zatim ga poslati CSSA, uz navođenje razloga zbog kojih potpis nije zvanično overen, na primer vanredno stanje u odgovarajućoj zemlji.

  Izveštaj o životu može da se pošalje poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

  S obzirom na činjenicu da neke države mogu privremeno ograničiti ili čak potpuno obustaviti međunarodni poštanski saobraćaj, korisnici mogu skenirati i/ili fotografirsati tako popunjene i potpisane Potvrde o životu i poslati ih CSSA putem elektronske pošte na adresu posta@cssz.cz.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što CSSA primi Potvrdu o životu.

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći i na sledećem linku: https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 22. april 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija,
  - Danska,
  - Crna Gora,
  - Mađarska,
  - Severna Makedonija,
  - Luksemburg,
  - Francuska

  Švajcarska i Slovačka obaveštavaju korisnike penzija da je potrebno da sami potvrde činjenicu života, dostavljanjem popunjenog uverenja putem elektronske pošte. Više o tome možete da pročitate na našoj strani Vesti.

  Francuska je, za sada, produžila rok za dostavljanje potvrda o životu za dva meseca.

  Takođe, prema obaveštenju Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja korisnici nemačke penzije kojima se penzija isplaćuje u Republici Srbiji, zbog nastale situacije nisu u obavezi da u 2020. godini dostave overenu Potvrdu u životu. Nemački nosioci penzijskog osiguranje će o tome, u narednom periodu, putem dopisa obavestiti svoje korisnike, što će putem veb stranice da uradi i Nemačka pošta, koja je zadužena za isplatu penzija. Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije.

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 21. april 2020. godine

  Od strane Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dobijeno je obaveštenje da se korisnicima penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, neće vršiti obustava isplate penzija za vreme vanrednih okolnosti izazvanih širenjem pandemije virusa Covid-19, u slučajevima neblagovremenog dostavljanja uverenja o životu.
 • 21. april 2020. godine

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavestio je da je za sve korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji su zaključno sa 17. martom 2020. godine dostavili uverenje o životu, izvršena isplata penzija za januar, februar i mart 2020. godine. Za korisnike koji budu dostavili uverenje o životu, a koji to nisu uradili u prethodnom periodu, fond će uspostaviti isplatu penzija odmah po prijemu uverenja.
 • 21. april 2020. godine

  Sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu. Isplata će biti uspostavljena nakon što se u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije razmene potrebni podaci i izvrše odgovarajuće provere u bazama podataka o činjenici života korisnika.
 • 6. april 2020. godine

  Mađarska državna blagajna – Sektor za penzijsko osiguranje je dostavio informaciju, kojom obaveštava svoje korisnike penzija sa prebivalištem u inostranstvu (Republika Srbija), da zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, neće obustaviti isplatu penzije zbog nedostavljanja povrde o životu. Redovna isplata penzija će se nastaviti i trajaće najduže još dva meseca po prestanku vanrednog stanja uvedenog u Mađarskoj.

  Nakon prestanka vanrednog stanja u Mađarskoj, Direkcija za isplatu penzija Mađarske državne blagajne, će korisnicima penzija ponovo, na adrese, poslati novo uverenje o životu, koje je potrebno popuniti, overiti i u naznačenom roku vratiti u Mađarsku, radi nastavka kontinuirane isplate penzija.
 • 6. april 2020. godine

  Prema informaciji koja je danas dobijena od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, nosilac penzijskog osiguranja Severne Makedonije neće vršiti obustavu isplate penzija svojim korisnicima koji nisu blagovremeno dostavili overenu Potvrdu o životu.

  Napomenuto je da je u slučaju smrti korisnika prava, neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije, odnosno Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije.
 • 3. april 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima koji penziju primaju iz Nemačke.

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) obaveštava korisnike nemačkih penzija o pojednostavljenom postupku za dostavljanje Uverenja o životu, odnosno da zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid-19 nisu u obavezi da vrše overu Uverenja o životu u 2020. godini.

  Osobe koje penziju primaju iz Nemačke, a žive u inostranstvu (Republici Srbiji), od svojih penzijskih fondova koji im isplaćuju penziju, u narednom periodu dobiće dopis, i Uverenje o životu , sa obaveštenjem da nije potrebna njegova overa od strane organa u zemlji prebivališta (Republici Srbiji). Isto obaveštenje se nalazi na internet strani Nemačke Pošte (Deutsche Post AG / Renten Service) i Nemačkih penzijskih osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Ukoliko je lice korisnik penzije iz inostranstva, a živi u Nemačkoj, na njegov zahtev, nemački penzijski nosioci će izdavati Uverenje o životu, iz napomenu: „Potvrda se izdaje na osnovu tekuće isplate od strane Deutsche Rentenversicherung ”.

  Pored navedenog, Nemačka pošta, kao isplatilac penzija, obaveštava da može doći do dužeg kašnjenja dostave čekova, licima koja svoje prinadležnosti primaju putem poštanskih čekova . Iz tog razloga podsećaju na mogućnost da se umesto čekova pređe na direktna plaćanja preko banaka. Više inforamcija o tome možete potražiti na sledećoj internet stranici Nemačke pošte /Penzijski servis:

  Uputstvo na nemačkom jeziku

  Uputstvo na engleskom jeziku

 • 3. april 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penziju primaju iz Francuske da je produžen rok za dostavljanje overene Potvrde o životu, za dodatna dva meseca.

  Lica koja su od isplatioca penzije iz Francuske dobili, na kućnu adresu, Potvrdu o životu koju je potrebno popuniti, overiti i vratiti francuskom nosiocu osiguranja, do sada su imali rok od 2 meseca da to urade.Ovaj rok je produžen za još dva meseca, a računa se od dana prijema Potvrde o životu.

  U navedenom periodu neće biti obustave isplate penzija iz Francuske.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penzije primaju iz Slovačke da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Slovačke Republike, možete sami da pošaljete traženo Uverenje, bez overe.

  To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša. Slovačka Republika će prihvatiti i Uverenja o životu koja su svojeručno napisana.

  Uverenje o životu možete poslati na sledeću adresu u Slovačkoj: podatelna@socpoist.sk

  Dodatne informacije možete potražiti na internet adresi organa za vezu Slovačke (Sociálna poistovna), koje će uskoro biti dostupne na engleskom i nemačkom jeziku:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na napred navedeni način.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji svoje starosne, porodične i invalidske penzije primaju iz Švajcarske da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Švajcarske Konfederacije, možete sami da pošaljete traženo uverenje, bez overe. To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša.

  Navedeni dokumenti se mogu poslati na nekoliko načina:

  elektronskom poštom:AVS-46@zas.admin.ch

  faksom: +41 58 461 97 05

  Dodatne informacije i eventualne konsultacije možete potražiti na sledećoj internet adresi: www.zas.admin.ch ili putem telefona +41 58 461 91 11.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na neki od napred navedenih načina.
 • 27. mart 2020. godine

  Radi isplate godišnjeg dodatka korisnicima penzije iz Republike Slovenije, sa prebivalištem u Republici Srbiji, imajući u vidu otežano odvijanje poštanskog prometa zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je pozvao navedene korisnike da podatke o visini isplaćene inostrane penzije u januaru 2020. godine (iz Republike Srbije ili iz neke druge države) dostave putem interneta, a u skladu sa uputstvom koje im je dostavljeno putem pošte, uz obrazac „Izveštaj o visini inostrane penzije“. Istovremeno slovenački Zavod je naveo da je dostava podataka putem interneta besplatna, sigurna i jednostavna i treba da omogući blagovremenu i nesmetanu isplatu godišnjeg dodatka.

  Korisnici koji na ovaj način dostave tražene podatke do 30. aprila 2020. godine isplatu mogu da očekuju do 30. septembra 2020. godine, a korisnici koji podatak dostave do 30. septembra 2020. godine isplatu godišnjeg dodatka mogu da očekuju do kraja 2020. godine. U slučaju da korisnici do 30. septembra 2020. godine Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije ne pošalju podatak o visini inostrane penzije, godišnji dodatak će biti isplaćen u najnižem iznosu, odnosno u visini pripadajućeg srazmernog dela.
 • 25. mart 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 25. februar 2020. godine

  U Bakuu je, u periodu od 18. do 20. februara 2020. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Azerbejdžan u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Azerbejdžan, gospodin Mustafa Abasbajli, savetnik ministra rada i socijalne zaštite stanovništva.

  Na sastanku su dve delegacije razmenile informacije o pravnim propisima u oblasti socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Azerbejdžan. Nakon toga izvršena je detaljna analiza nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova. Dogovoreno je da se druga runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u drugoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma.
 • 31. januar 2020. godine

  Na poziv Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 30. i 31. januara 2020. godine, u saradnji sa Kancelarijom atašea za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, organizovana poseta gospodina Hans Aubauera, direktora Zavoda za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti Republike Austrije - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), nadležnim institucijama za oblast socijalnog osiguranja u Republici Srbiji. Na sastancima su razmenjene informacije u vezi sa organizacijom institucija socijalnog osiguranja i njihovim nadležnostima i predstavljeni su zakonski sistemi socijalnog osiguranja i reformski procesi koji se odvijaju u Srbiji i Austriji. Sastanci su održani sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
  Dogovoreno je da se intenzivira saradnja institucija dve države u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti
 • 10. januar 2020. godine

  1. marta 2020. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2018 i u službenom glasilu Republike Grčke, broj 198, deo A, od 9. decembra 2019. godine.
  Sporazum obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućava ostvarivanje prava iz ove oblasti u državama ugovornicama. Nadležan za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma, u Republici Srbiji je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je u Republici Grčkoj to Zajednički zavod socijalnog osiguranja (EFKA): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (telefon +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. januar 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima penzija iz Federacije Bosne i Hercegovine

  Obaveštavamo korisnike penzije Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidskog osiguranja, da je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U- 36/18 od 12. novembra 2019. godine, utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na obustavu isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

  Navedena presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je objavljena u „Službenim novinama FBiH,“ broj: 93/19, 11. decembra 2019. godine, pa se prema tome odredba člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće primenjivati počev od 11. decembra 2019. godine.

  Imajući u vidu navedenu Presudu, korisnici penzije kojima je, u skladu sa članom 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju radi uspostavljanja isplate penzije, treba da podnesu zahtev za uspostavu isplate penzije nadležnoj službi Federalnog zavoda.

  Ovo obaveštenje se ne odnosi na korisnike porodične penzije i korisnike penzije po Zakonu o privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Informaciju o ovom obaveštenju možete pogledati i na veb stranici Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (www.fzmiopio.ba).
 • 2019. godina

 • 17. decembar 2019. godine

  U periodu od 10. do 12. decembra, u Beogradu, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Austrije, u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Republike Austrije Peter Wieninger, rukovodilac Odeljenja za internacionalna pitanja, u Glavnom savezu austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.
  Dve strane su razmenile informacije o promenama koje su nastupile u zakonodavstvima dveju država, kao i liste osoba za kontakt. Austrijska strana je obavestila o organizacionim promenama kod nosilaca socijalnog osiguranja i organa za vezu u Republici Austriji, koje će nastupiti od 1. januara 2020. godine.
  Na razgovorima su dogovoreni dalji koraci u postupku zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja, i razmatrana inicijativa srpske strane za prelazak na obračun stvarnih troškova zdravstvene zaštite za sve katerogije osiguranika.
 • 5. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 16. decembra 2019. godine u Užicu i 17. decembra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Užicu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Užice

  Plakat, Beograd
 • 4. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, održaće se 12. decembra 2019. godine u Nišu i 13. decembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore , u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Nišu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Niš

  Plakat, Beograd
 • 19.-21. novembar 2019. godine

  U Moskvi su, u periodu od 19. do 21. novembra 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije, u vezi sa pitanjima koja su se pojavila u sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, od njegovog stupanja na snagu 1. marta 2019. godine.

  Na razgovorima razmatrana su određena pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja koja se odnose na ostvarivanje prava na penziju u obe države ugovornice i postupanje nadležnih nosilaca u određenim spornim situacijama. S tim u vezi postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu jednakom postupanju nosilaca obe države, uspostavljanju jedinstvene prakse i da olakšaju ostvarivanje prava osiguranicima i korisnicima prava. Zajednički je konstatovana potreba uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca i dogovoreni dalji koraci u cilju zaključivanja ovog dogovora.

  Nakon analize prethodnog perioda primene Sporazuma, utvrđena je i potreba izmene pojedinih dvojezičnih obrazaca u cilju efikasnije primene Sporazuma.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Ruske Federacije potpredsednik Uprave Penzijskog fonda Ruske Federacije, gospodin Sergej Čirkov.
 • 7. novembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. i 6. novembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. novembar 2019. godine

  U Tunisu je, u periodu od 28. do 31. oktobra 2019. godine, održana druga runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Tunis u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Dve delegacije su izvršile detaljnu analizu nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova.

  Dogovoreno je da se treća runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u prvoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma i razmatranja odredaba Nacrta administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma.
 • 28. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 5. novembra 2019. godine, u Senti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Senti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat Senta
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Berlinu je, 17. oktobra 2019. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2018. i 2019. godini, i određeni termini i mesta održavanja dana savetovanja u 2020. i 2021. godini. Takođe je dogovoreno da se uvede novi vid saradnje između dve države - razmena stručnjaka, i u tom smislu dogovoreno je njihovo održavanje 2020. godine u Landshutu i 2021. godine u Beogradu.

  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Briselu (Kraljevina Belgija) je u periodu od 14. do 18. oktobra 2019. godine održan Svetski kongres za socijalno osiguranje i 33. zasedanje Generalne skupštine Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje (International Social Security Association – ISSA), na kome je učestvovalo preko 1200 učesnika iz 330 različitih organizacija, iz 140 zemalja sveta.

  U okviru petodnevnog rada održan je veliki broj sesija, panela i prezentacija, na kojima su predstavljeni pogledi država i institucija socijalnog osiguranja o mogućim pravcima rešavanje novih izazova u vezi sa digitalnom ekonomijom i novim oblicima rada, uslovljenih sve bržim tehnološkim, ekonomskim i demografskim promenama u svetu, starenjem stanovništva i drugim izazovima sa kojima se suočavaju sistemi socijalne zaštite država u svetu. Na kongresu su bili predstavljene organizacije i institucije sa svih kontitenata.

  U okviru kongresa dodeljene su povelje i plakete pojedincima i institucijama za doprinos koji su dali na unapređenju socijalne zaštite i promovisanju ideja ove najveće svetske organizacije u oblasti socijalnog osiguranja.

  Belgija, kao zemlja domaćin ovog velikog skupa, predstavila je svoj sistem socijalnog osiguranja i rešenja koje primenjuju njene institucije socijalnog osiguranja.

  Na kongresu su učestvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, kao pridruženog člana Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje i tom prilikom su ostvareni brojni međunarodni kontakti. Između ostalih, održan je sastanak direktora Zavoda gospodina Zorana Panovića sa Generalnim sekretarom Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje gospodinom Marcelo Abi-Ramia Caetano, na kome je razgovarano o mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje i organizovanja zajedničkih aktovnosti u narednom periodu.
 • 10. oktobar 2019. godine

  U Ljubljani su, 8. i 9. oktobra 2019. godine, u Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održaće se 15. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu i 16. oktobra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd

  Plakat, Novi Sad
 • 1. – 4. oktobar 2019.

  U Beogradu su, od 1. do 4. oktobra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca, za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti po njihovom stupanju na snagu.
 • 23. – 27. septembar 2019. godine

  U Varšavi, Republika Poljska, od 23. do 27. septembra 2019. godine održani su pregovori nadležnih ministarsta dve države, na kojima je razmatran nacrt novog sporazuma o socijalnom osiguranju, koji bi zamenio postojeću Konvenciju o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske iz 1958. godine. Na pregovorima je usaglašen određen broj članova novog sporazuma i dogovoreno je da se sledeća runda pregovora održi u Beogradu tokom 2020. godine.
 • 20. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 1. oktobra 2019. godine, u Lincu i 2. oktobra 2019. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Lincu, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Linc

  Plakat, Beč
 • 12. septembar 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 24. septembra 2019. godine, u Kraljevu i 25. i 26. septembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat, Beograd
 • 10. i 11. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 10. i 11. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Turske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Tom prilikom, imajući u vidu da se od početka primene sporazuma, kraja 2013. godine, nisu održavali razgovori organa za vezu, sagledavana su iskustva stečena u tom periodu i razmatrana su pitanja koja su se pojavila, a koja otežavaju njegovu efikasnu primenu. Razmenjene su informacije o zakonodavstvima dveju država, kao i ažurirane liste sa kontakt osobama za primenu Sporazuma i adresama organizacionih jedinica nadležnih nosilaca.

  Razgovarano je o postupku nakande troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Protokola o naknadi troškva zdravstvene zaštite.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Republike Turske direktor Direktorata za penzijsko osiguranje u Zavodu za socijalnu sigurnost, gospodin İsmail Yilmaz.
 • 10. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 17. i 18. septembra 2019. godine, u Zenici. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Zenici mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Zenica
 • 6. septembar 2019. godine

  U periodu od 27. do 29. avgusta 2019. godine, obavljena je ekspertska poseta delegacije Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt – PVA) rehabilitacionim centrima i specijalnim bolnicama u Republici Srbiji. Cilj posete bio je upoznavanje sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara u postupku lečenja i medicinske rehabilitacije osiguranika i korisnika penzija. Poseta predstavlja nastavak aktivnosti nadležnih institucija Republike Srbije i Republike Austrije, koje se sprovode od 2017. godine, a imaju za cilj uspostavljanje institucionalne saradnje i omogućavanje lečenja, rehabilitacije i oporavka austrijskih osiguranika i korisnika penzija u rehabilitacionim centrima u Republici Srbiji. Posetom su bili obuhvaćeni rehabilitacioni centri - Institut za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Specijalna bolnica „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalna bolnica „Čigota“ Zlatibor i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 5. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj potpisali su Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca. Novi dogovor predviđa da će se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranika država ugovornica naknađivati u stvarnim iznosima, a ne plaćanjem mesečnih paušalnih iznosa. Ovakav način obračuna troškova će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

  Dve delegacije su razgovorale o nastavku rada na zaključivanju Protokola o elektronskoj razmeni podataka u oblaste zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Narodne Republike Kine. Delegaciju Narodne Republike Kine predvodio je gospodin Jia Huaibin, generalni direktor Uprave za socijalno osiguranje, dok je srpsku delegaciju, koja je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predvodio gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  Na sastanku su razmatrani postupci za primenu Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji treba da bude potpisan do kraja godine. Zajednički su dogovoreni trojezični obrasci koji će biti sastavni deo Administrativnog sporazuma, čime su stvoreni uslovi za njegovo potpisivanje.

  Tokom rada, predstavnike Narodne Republike Kine pozdravio je gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom je izrazio zadovoljstvo napredkom saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između dve tradicionalno prijateljske zemlje.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Ohridu, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, 20. i 21. juna 2019. godine, održan je 11. susret direktora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja država nastalih na ppostoru bivše SFRJ. Navedenom skupu, kao gosti prisustvovali su i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i Instituta za socijalno osiguranje Republike Albanije. Učesnike je pozdravila ministarka rada i socijalnog osiguranja Severne Makedonije Mila Carovska.

  Na sastanku su razmenjene informacije u vezi sa sprovođenjem međusobno zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a odnose se na pitanja ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ponovnog obračuna penzija, elektronske razmene podataka i doneti su odgovarajući zaključci čijom realizacijom u narednom periodu treba da se obezbedi veća efikasnost u sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju u ovoj oblasti i brže ostvarivanje prava osiguranika i korisnika država ugovornica. Centralna tema ovog skupa je nosila naziv ''Perspektive kretanja broja penzionera u narednih deset godina'' u vezi koje je nakon iznetih prezentacija zaključeno da je migracija i demografija u državama sa područja bivše SFRJ ozbiljan i osnovni problem sa kojim se susrećemo i koje imaju ogroman uticaj na održivost penzijskih sistema i da se za navedene izazove mora pronalaziti adekvatan odgovor.

  Sledeći susreti će se održati 2020. godine u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • 12. i 13. jun 2019. godine

  U Bijeljini su, 12. i 13. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju i otežavaju primenu Sporazuma i postignuti su odgovarajući dogovori, koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje. Istovremeno su razmatrani i rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine održanih u periodu od 2015. do 2018. godine i dogovreno je da se dani savetovanja i u buduće održavaju dva puta godišnje, u organizaciji Republike Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine.
 • 24. maj 2019. godine

  U Parizu su, u periodu od 20. do 23. maja 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u cilju stvaranja neophodnih uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, nakon njegovog stupanja na snagu, u smislu utvrđivanja adekvatnih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja (prava na dečiji dodatak). Francusku delegaciju predvodio je gospodin Philippe Sanson, direktor Centra za evropske i međunarodne veze u oblasti socijalnog osiguranja (CLEISS), a srpsku delegaciju gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  U okviru razgovora, 23. maja 2019. godine, održan je i poseban sastanak sa predstavnicima Nacionalnog fonda za starosno osiguranje (CNAV) - Direkcija za međunarodne odnose i Zavoda za penzijsko osiguranje i zdravlje na radu (CARSAT) nadležnim za lica sa prebivalištem u Srbiji, u cilju pojašnjenja načina postupanja u postupcima rešavanja zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.
 • 8. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 14. maja 2019. godine, u Budimpešti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Budimpešti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Budimpešta
 • 6. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, održaće se 14. maja 2019. godine u Leskovcu i 15. maja 2019. godine u Vranju. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Leskovcu, odnosno Vranju mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Leskovac

  Plakat, Vranje
 • 25. april 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 8. maja 2019. godine u Zagrebu i 9. maja 2019. godine u Slavonskom Brodu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Hrvatskoj u maju mesecu, a u Srbiji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Zagrebu, odnosno Slavonskom Brodu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Zagreb

  Plakat, Slavonski Brod
 • 26. mart 2019. godine

  U Budimpešti su, 26. marta 2019. Godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja i međusobnoj komunikaciji u slučaju nastanka spornih situacija, kao i o postupku prijavljivanja članova porodice osiguranika sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice. Razmatrana su i pitanja u vezi sa međusobnom naknadom nastalih troškova zdravstvene zaštite.
 • 25. mart 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, održaće se 9. aprila 2019. godine u Kraljevu i 10. aprila 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu mesecu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat,Beograd
 • 8. mart 2019. godine

  U Beogradu je, u periodu od 4. do 7. marta 2019. godine, održana prva runda pregovora srpske i tuniske delegacije u cilju razmatranja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni određeni članovi Sporazuma i postignut dogovor da se druga runda pregovora na kojima će se razmatrati preostali članovi Sporazuma i Nacrt administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma održi u Tunisu, krajem 2019. godine.
 • 4. mart 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 19. i 20. marta 2019. godine, u Berlinu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Berlinu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Berlin
 • 1. mart 2019. godine

  1. marta 2019. godine stupio je na snagu Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 19. decembra 2017. godine, u Moskvi (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 9/2018), čije se odredbe odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i naknade troškova sahrane. Istovremeno sa Sporazumom, na snagu su stupili i Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, kao i Protokol organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma.
 • 22. februar 2019. godine

  U Beogradu je, 22. februara 2019. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, u čijem sastavu je od 1. novembra 2017. godine i Nacionalni zavod za penzijsko osiguranje Mađarske (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság). Na sastanku je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih u 2018. godini. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2019. i 2020. godini, kao i za isti period, termini ekspertske razmene stručnjaka između nosilaca penzijskog osiguranja dve države.
 • 18. januar 2019. godine

  Dana 17. januara 2019. godine, u Beogradu, potpisan je Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Penzijskog fonda Ruske Federacije, Fonda za socijalno osiguranje Ruske Federacije, Federalne državne budžetske ustanove za medicinsko - socijalnu ekspertizu "Federalni biro medicinsko - socijalne ekspertize" Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine i Administrativnog sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Zaključivanjem navedenih sporazuma i utvrđivanjem dvojezičnih obrazaca za njihovu primenu stvoreni su uslovi za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.
 •  

  2018. godina

 • 27. decembar 2018. godine

  01. januara 2019. godine na snagu stupa Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 11. oktobra 2010. godine, u Beogradu (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 13/10 od 27. decembra 2010. godine), kao i Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, u odnosima između Srbije i Švajcarske, prestaje da važi Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju od 8. juna 1962. godine u verziji dodatne Konvencije od 9. jula 1982. godine (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 8/63 i 12/84).
 • 17. decembar 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 10. do 14. decembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu i nadležnih nosilaca Republike Srbije i Kvebeka, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca u cilju stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 5. decembar 2018. godine

  U Beogradu su, 5. decembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je zaključen novi Dogovor o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji će biti u primeni od 1. januara 2019. godine, a postignuta je i saglasnost da se intenzivira saradnja na realizaciji elektronske razmene podataka u vezi sa obračunom troškova zdravstvene zaštite.

 • 26. novembar 2018. godine

  4. decembra 2018. godine u Beogradu će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
 • 22. novembar 2018. godine

  U Beogradu su, od 20. do 22. novembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Italije u vezi sa primenom Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, na kojima su razmatrana otvorena pitanja i problemi koji se pojavljuju u primeni i dogovorena dalja saradnja u ovim oblastima.
 • 16. novembar 2018. godine

  U Beču je, 15. i 16. novembra 2018. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt), povodom pitanja uvođenja elektronske razmene podataka između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pored toga, predmet sastanka bilo je i pitanje pružanja usluga medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima penzija.
 • 8. novembar 2018. godine

  U Beogradu su, 6. i 7. novembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatrano stanje međusobnih obaveza i potraživanja po osnovu naknade troškova zdravstvene zaštite, kao i sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i s tim u vezi su postignuti dogovori o daljim merama koje je potrebno preduzeti u cilju stvaranja uslova za njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 26. oktobar 2018. godine

  U Pekingu su, u periodu od 23. do 25. oktobra 2018. godine, održani pregovori između nadležnih ministarstava Republike Srbije i Narodne Republike Kine o zaključivanju Administrativnog dogovora za sprovođenje Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Tom prilikom dve strane su u potpunosti usaglasile i parafirale tekst administrativnog dogovora i istovremeno dogovorile nastavak razgovora u 2019. godini u Beogradu, na kojima će se utvrditi i usaglasiti dvojezični obrasci potrebni za primenu sporazuma i administrativnog dogovora i razmotriti i druga pitanja od značaja za sprovođenje sporazuma.
 • 25. oktobar 2018. godine

  U Ljubljani su, 23. i 24. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana pitanja obračuna troškova zdravstvene zaštite nastali primenom Sporazuma i analizirane su sprovedene aktivnosti u vezi sa stvaranjem potrebnih uslova za zakljiučivanje dogovora o elektronskoj razmeni podataka u oblasti zdravstvenog osiguranja, i s tim u vezi postignuti su odgovarajući dogovori koji treba da doprinesu efikasnijoj primeni Sporazuma i lakšem i potpunijem ostvarivanju prava osiguranika.
 • 22. oktobar 2018. godine

  U Subotici će se, 6. novembra 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Subotica
 • 18. oktobar 2018. godine

  U Beogradu su, 17. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je, pored problema i otvorenih pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja razmatrana i elektronska razmena podataka, i s tim u vezi postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 18. oktobar 2018. godine

  U Beogradu je, 16. i 17. oktobra 2018. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa Zavodom za penzijsko osiguranje Austrije, na kome su razmatrani rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja održanih u 2017. i 2018. godini, kao i rezultati razmene ekspertskih poseta u 2017. i 2018. godini.
  Imajući u vidu da su ostvareni dobri rezultati zaključeno je da i ubuduće treba nastaviti sa organizacijom oba događaja u istim terminima, s tim u vezi, na sastanku su dogovorena mesta i termini održavanja za 2019. i 2020. godini.
 • 15. oktobar 2018. godine

  U Bijelom Polju 23. oktobra i u Podgorici 24. oktobra 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bijelo Polje i Podgorica
 • 12. oktobar 2018. godine

  U Zagrebu je, 11. oktobra 2018. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na kome su razmatrani rezultati Međunarodnih savetodavnih dana između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održanih u 2017. i 2018. godini, i određeni termini i mesta održavanja ovih dana u 2019. i 2020. godini.
  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 10. oktobar 2018. godine

  U organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 9. oktobra 2018. godine, održan radni sastanak predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Instituta za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Banje „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ Čigota i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“, u cilju razmatranja mogućnosti za zaključivanje dogovora da se, za potrebe Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, u rehabilitacionim centrima Republike Srbije pruže usluge medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 4. oktobar 2018. godine

  U Podgorici su, 2. i 3. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji omogućavaju njegovo efikasnije sprovođenje i primenu.
 • 24. septembar 2018. godine

  U Budimpešti je 21. septembra 2018. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske (Magyar Államkincstár), organizovan tradicionalni, osmi seminar u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na temu „Rad i penzija - postepeno i prevremeno penzionisanje“.

  Predavači su bili renomirani stručnjaci nekoliko univerziteta, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja EU. Iznetim prezentacijama razmatrana su pitanja vezana za delimično i prevremeno penzionisanje, i analizirani faktori koji podstiču raniji odlazak u penziju i povlačenje sa tržišta rada u odnosu na faktore koji utiču na produženje radnog veka. Takođe, analizirane su mere koje države, odnosno penzijski fondovi moraju preduzeti u cilju održivosti adekvatnih penzijskih sistema. Seminaru je prisustvovalo oko 130 učesnika, među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
 • 21. septembar 2018. godine

  U Bačkoj Palanci 2. oktobra i u Beogradu 3. oktobra 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bačka Palanka
  Plakat, Beograd
 • 20. septembar 2018. godine

  U Beogradu su, 18. i 19. septembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na kojima je razmatrana mogućnost uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca dveju zemalja.
 • 12. septembar 2018. godine

  U Berlinu je, 10. i 11. septembra 2018. godine, u organizaciji Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung Bund), održan 11. Evropski kolokvijum, sa temom „Osiguranje za slučaj starosti na radnom mestu u budućnosti“. Kolokvijumu je prisustvovalo 119. učesnika iz 25. evropskih zemalja. U okviru druge sesije, učešće na kolokvijumu uzeli su i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, sa temom „Tehnološke promene – očuvanje penzijskog sistema Republike Srbije“.
 • 5. septembar 2018. godine

  18. i 19. septembra 2018. godine, u Novom Sadu i 20. septembra 2018. godine u Beogradu održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 26. jun 2018. godine

  U Beogradu su, od 21. do 23. juna 2018. godine, održani 10. jubilarni, susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše SFR Jugoslavije, u organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za socijalno osiguranje. Gosti ovih susreta su bili i direktori fondova penzijskog osiguranja Austrije, Nemačke i Mađarske.

  Pored uobičajenih pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koja se tiču sprovođenja sporazuma o socijalnom osiguranju, preračuna penzija, elektronske razmene podataka, na susretima je razmatrana i centralna tema pod nazivom „Naplata potraživanja po osnovu neosnovane isplate penzija, posebno od dužnika sa prebivalištem u inostranstvu“.

  Domaćin sledećih susreta, koji će se održati 2019. godine, je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije.
 • 15. jun 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 11. do 14. juna 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Grčke, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Аdministrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 5. jun 2018. godine

  U Kvebeku je, u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine, održana četvrta runda pregovora između delegacija Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka o zaključivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Ugovora, Administrativnog dogovora i Protokola za primenu Ugovora. Dve delegacije su dogovorile da se do kraja 2018. godine u Republici Srbiji održe razgovori organa za vezu u cilju utvrđivanja dvojezičnih obrazaca za primenu Ugovora.
 • 4. jun 2018. godine

  12. juna 2018. godine, u Vranju, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Vranje
 • 31. maj 2018. godine

  U Beču je od 29. do 30. maja 2018. godine, u organizaciji Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (PVA - Pensionversicherunganstalt), održana međunarodna konferencija pod nazivom ''Korisnička podrška u doba modernih medija'', na kojoj je učestvovalo preko 100 predstavnika različitih institucija socijalnog osiguranja, iz 12 država Evrope, kao i predstavnici velikih austrijskih kompanija koje se bave modernim medijima i pružanjem usluga digitalizacije. U radu konferencije učestvovali su i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
  Putem prezentacija i panel diskusije razmatran je uticaj digitalnih tehnologija i modernih medija na podršku klijentima, sa prednostima koje takvo povezivanje donosi i postignuta je opšta saglasnost o njihovom brzom i nezaustavljivom razvoju i primeni i u sferi socijalnih davanja.
 • 18. maj 2018. godine

  U Berlinu su, 15. i 16. maja 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana pravna i proceduralna pitanja primene odredaba Sporazuma u cilju iznalaženja stručnih i praktičnih rešenja koja treba da omoguće njegovu efikasniju primenu, u interesu osiguranika i korisnika prava obe strane.
 • 9. maj 2018. godine

  22. maja u Bijeljini će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bijeljina
 • 27. april 2018. godine

  U organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje Republike Turske (SGK), u Ankari je, 25. i 26. aprila 2018. godine, održan 7. Međunarodni simpozijum u oblasti socijalnog osiguranja pod nazivom „Migracije i socijalno osiguranje“, koji je okupio predavače, paneliste i učesnike iz 21 države Evrope, Azije i Afrike, iz institucija socijalnog osiguranja, na kojem su učešće uzeli i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje. Razmotreno je pitanje azilanata i migranata iz Sirije i uticaj na ekonomske, socijalne i druge prilike država u kojima azilanti borave i kroz koje prolaze, kao i tema upućivanja radnika migranata na rad u druge zemlje (detašman).
 • 25. april 2018. godine

  U Beogradu je, 24. aprila 2018. godine, održana međunarodna Konferencija "Austrijska iskustva sa uredbom 883 EU i Poglavlje 2 (Sloboda kretanja radne snage u EU) u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji", u organizaciji Ambasade Republike Austrije i uz podršku Zavoda za socijalno osiguranje. Konferenciju je otvorio gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz učešće srpskih i austrijskih eksperata na panel diskusijama u vezi sa slobodom kretanja radne snage u EU i posledicama na tržište rada i sisteme socijalnog osiguranja, uz prisustvo preko 50 predstavnika različitih institucija Republike Srbije koje se bave ovim pitanjima.
 • 20. april 2018. godine

  U Zagrebu 8. maja i u Splitu 10. maja 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Split
 • 20. april 2018. godine

  U Segedinu će se, 8. maja 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 16. april 2018. godine

  U periodu od 11. do 13. aprila 2018. godine obavljena je poseta delegacije Republike Srbije rehabilitacionim centrima i sektorima za veštačenje Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije u cilju upoznavanja sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara, kako bi se sagledale mogućnosti naših medicinskih ustanova i rehabilitaconih centara da pruže usluge prevencije i rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 10. april 2018. godine

  U Novom Sadu 17. aprila i u Beogradu 18. aprila 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 2. april 2018. godine

  Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu 28. oktobra 2016. godine, stupio je na snagu 1. aprila 2018. godine, čime je prestao da važi Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja, koji je bio na snazi od 1. decembra 1976. godine. Sporazum predstavlja standardni međunarodni ugovor u oblasti socijalnog osiguranja i njime su, pored zdravstvenog osiguranja obuhvaćene i oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i porodičnih davanja. U toku je rad na utvrđivanju dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma i Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma.
 • 2. april 2018. godine

  U Moskvi je, u periodu od 26. do 29. marta 2018. godine, održana deveta runda pregovora između delegacija nadležnih ministarstava, organa za vezu i nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Ruske Federacije na kojoj je parafiran tekst Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, tekst Protokola organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma i utvrđena sadržina dvojezičnih obrazaca za sprovođenje Sporazuma.
 • 19. mart 2018. godine

  U Parizu je, u periodu od 13. do 15. marta 2018. godine, održana šesta runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske na kojima je usaglašen tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.
 • 9. mart 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 6. do 8. marta 2018. godine, nakon višegodišnje pauze, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u vezi sa sprovođenjem Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i Francuske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmenjene informacije o zakonodavstvima dveju država i organizacionoj strukturi institucija socijalnog osiguranja. Takođe su razmatrani i različiti problemi i pitanja koja se pojavljuju u praksi, a odnose se na način popunjavanja dvojezičnih obrazaca, primenu instituta opcije, potvrđivanje perioda osiguranja itd. Postignuti su i odgovarajući dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Opšte konvencije i, u tom smislu, budući novi vidovi saradnje između institucija socijalnog osiguranja.
 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE